Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сокирянська районна рада

Документи

Документ №02/02-16 від 09.02.2016. Р Е Г Л А М Е Н Т Сокирянської районної ради сьомого скликання
завантажити документ

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ CОКИРЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням Сокирянської районної ради

від 09 лютого 2016 року № 02/02-16

(друга сесія сьомого скликання)

Р Е Г Л А М Е Н Т

Сокирянської районної ради сьомого скликання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

1. Сокирянська районна рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад Сокирянського району Чернівецької області, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих Раді місцевими радами району.

2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцiєю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатiв мiсцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

3. Регламент Сокирянської районної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, його заступника, скликання сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рiшенням Ради, прийнятим бiльшiстю голосів депутатів вiд загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

6. У випадках прийняття законодавчих актiв, внаслiдок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговiй сесiї повиннi бути внесенi вiдповiднi змiни i доповнення до Регламенту.

7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

2. Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом: публікації звіту пленарних засідань Ради, її рішень в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Ради за адресою: http://gromady.cv.ua/sk/rada/276/; розміщення документів Ради на інформаційному стенді в приміщенні ради (м.Сокиряни, вул.Шевченка, 3), в публічних бібліотеках району та у інший визначений Радою спосіб.

3. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови Ради.

Стаття 4. Планування роботи Ради

1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступника голови Ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в інший формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради
1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови або заступника голови ради) можуть бути присутні депутати iнших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залi засiдань вiдводяться спецiальнi мiсця.

2. Головуючий на пленарному засiданнi Ради повiдомляє депутатiв Ради про осiб, які присутнi на пленарному засiданнi Ради за запрошеннями. Цим особам за рiшенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засiданнi Ради.

3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні Ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

4. За загальним правилом пленарні замідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: м.Сокиряни, вул.Шевченка, 3. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких працівники виконавчого апарату Ради за дорученням головуючого на пленарному засіданні розміщують у залі засідань з урахуванням вимог цієї статті.

5. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

Стаття 6-1. Електронні петиції

1. Електронна петиція є особливою формою колективного звернення громадян до Ради.

2. Електронна петиція, адресована Раді, розглядається відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», цього Регламенту та затвердженого Радою порядку.

3. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів протягом строку, встановленого для її розгляду.

4. Розгляд електронних петицій, адресованих Раді, здійснюється з моменту набрання чинності порядку їх розгляду, затвердженого Радою.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради
1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням ради – прокурор місцевої прокуратури, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

1. Рада, відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.
3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.
4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

1. Рада безпосередньо або через створенi нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольнi комiсiї здiйснює контроль за виконанням своїх рiшень вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

2. Контроль за виконанням рiшень Ради організовує її голова.

3. Рiшенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну (профільну) постійну комiсiю Ради.

4. Рiшення Ради одразу пiсля їх прийняття, але не пiзнiше 3-денного строку пiсля закриття сесії Ради, передаються до вiдповiдних (профільних) постійних комiсiй Ради.

5. Постiйна комiсiя Ради на своєму засiданнi розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рiшень, надає iнформацiю про хід виконання відповідних рішень головi Ради або його заступнику.

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді

1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

2. Пiсля заслуховування звiту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обговорення. За пiдсумками обговорення Рада приймає вiдповiдне рiшення.

РОЗДIЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради

1. Першу сесію новообраної Ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради.
2. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.
3. Виконавчий апарат Ради надає депутатам Ради довідкові матеріали про обраних депутатів Ради. Довідковий матеріал про депутатів Ради повинен містити: прізвище, ім'я та по батькові депутата Ради; дату народження депутата Ради; дані про освіту, професію, посаду, місце роботи, партійність, місце проживання вказані депутатом Ради. Довідкові матеріали та інші документи до першої сесії Ради надсилаються депутатам Ради не пізніше як за 3 дня до початку сесії.
Депутатам Ради також надається можливість ознайомитися із законодавчими актами (витягами), що визначають діяльність ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату, Регламентом Ради попереднього скликання, переліком постійних комісій Ради попереднього скликання і Положенням про них, списком посадових осіб виконавчого апарату Ради та їх службовими телефонами.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

1. До порядку денного першої сесiї Ради мають бути включені такi питання:

1) інформація голови районної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до Ради і визнання їх повноважень;

2) про обрання голови Ради;

3) про обрання заступника голови Ради;

4) про утворення постiйних комiсiй Ради.

2. За пропозицією голови Ради перша сесія Ради може розглянути й інші питання.

3. Перша сесія у разі необхідності може складатися з кількох пленарних засідань Ради.

Стаття 13. Форми роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради якщо пленарне засідання Ради повязане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.
2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у частині 1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.
У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесій з визначенням у кожному випадку їх тривалості.
Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.
3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.
4. Кожне пленарне засідання Ради починається і завершується Гімном України. У залі засідань Ради розміщуються державні символи України та символіка Сокирянського району.
Стаття 15. Порядок скликання сесій Ради

1. Сесiя Ради скликається головою Ради за необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.

2. Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

3. У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія Ради скликається заступником голови Ради. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо голова Ради без поважних причин не скликав сесію Ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених частиною 2 цієї статті;

2) якщо сесія Ради не скликається головою Ради у строки, передбачені частиною 1 цієї статті.

4. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частині 3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради, або голови районної державної адміністрації, або якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш одну третину загального складу Ради, або постійною комісією Ради.

5. Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.

6. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою: http://gromady.cv.ua/sk/rada/276/, розміщується на інформаційному стенді в приміщенні Ради (м.Сокиряни, вул.Шевченка, 3), поширюється місцевими засобами масової інформації.

7. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

8. За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.
Стаття 16. Формування порядку денного сесії ради
1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 20 робочих днів до відкриття пленарного засідання сесії Ради.
2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.
3. Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради за адресою: http://gromady.cv.ua/sk/rada/276/.
4. Проекти актів Ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.
5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніш як 20 робочих днів до відкриття пленарного засідання сесії Ради, на розгляд сесії не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених цією статтею.
6. Проекти рішень Ради голова Ради або його заступник (у випадку, коли сесія Ради скликається депутатами у порядку, визначеному цим Регламентом, -уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії) передають до відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Ради для організації розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, відповідні працівники виконавчого апарату ради візують його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству - надають висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.
У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради у виконавчому апараті повторно розглядається проект рішення з урахуванням зауважень.

7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Сокирянської районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії Сокирянської районної ради, безпосередньо пов’язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради.
Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою Ради або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.
8. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які Рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, інших посадових та службових осіб, зобовязаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.
9. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. До розділу «Різне» не можуть вноситись питання:
- дострокового припинення повноважень голови Ради або його заступника;
- притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності та інші кадрові питання;
- що пов’язані з розпорядженням майном спільної власності територіальних громад району та коштами місцевих бюджетів.

10. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається президією Ради. За наслідками розгляду президією Ради проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо винесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

11. На засіданнях президії, постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:

- проектів, розроблених районною державною адміністрацією – заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках - уповноважені ними особи;

- проектів, розроблених фракціями – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

- проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.

12. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.
13. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
- про затвердження або внесення змін до районного бюджету;
- кадрові питання;
- питання, що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд Ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови Ради або голови районної державної адміністрації.
14. При внесенні питань у день відкриття пленарного засідання та у разі включення їх до порядку денного, головуючий оголошує перерву у роботі пленарного засідання для розгляду відповідних проектів рішень виконавчим апаратом Ради та постійними комісіями. Після одержання віз та висновків питання виноситься на розгляд сесії Ради по суті.
Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії Ради
1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.
2. Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.
3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

4. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

5. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень голови Ради чи його заступника, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради протягом наступних 12 календарних місяців, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).

2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений Законом, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані в установлені ним строки, відповідно до Закону.

5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з питань соціально-економічного розвитку району, гуманітарних питань та регуляторної політики (відповідальна постійна комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

7. Голова постійної комісії Ради, зазначеної в частині 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава 2. Проведення пленарного засідання Ради

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання

1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради чи його заступник, або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні, ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради іншій особі, зазначеній в частині першій цієї статті. За відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обовязки, ведення пленарного засідання Ради доручається особі, яка визначена депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань.

Стаття 20. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

1. На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні.

2. За загальним правилом реєстрація депутатів здійснюється за допомогою електронних засобів реєстрації. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання, не обладнаного електронними засобами, або у разі неспрацьовування електронної системи, виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.
4. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить за допомогою електронних засобів чи із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.
Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради
1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:
1) відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
2) виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
3) організовує розгляд питань;
4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6) створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;
7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;
9) вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);
10) вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;
11) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;
12) до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);
13) здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 22. Секретарiат пленарного засідання

1. За пропозицiєю головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради бiльшiстю голосiв депутатiв Ради від зареєстрованих на пленарному засiданнi, персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови Ради та його заступника) обирається секретарiат пленарного засідання у кiлькостi, як правило, двох депутатiв. У ходi пленарного засідання Ради до складу секретарiату у такому ж порядку можуть бути внесенi змiни.

2. Секретарiат пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведеннi сесії, веде реєстрацiю листiв, скарг, заяв, що надiйшли на адресу сесiї, забезпечує передачу цих документiв головуючому, який оголошує на пленарному засiданнi Ради звернення депутатiв ради, поданi у письмовiй формi, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень Ради.

Стаття 23. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених цим Регламентом, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

4. До складу Лічильної комісії не можуть входити депутати Ради, щодо яких:

- поставлено на голосування питання про недовіру, якщо вони є посадовими особами;

- поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

- вирішується питання про обрання на посаду або звільнення з посади;

- вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії
1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.
2. Головуючий на пленарному засіданні, за рішенням Ради, може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою, питань порядку денного. Рішення про обєднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.
Стаття 25. Порядок надання слова
1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.
2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.
3. Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.
4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого цим Регламентом, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.
5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Інформація про черговість виступів заноситься до компютерної бази даних і відображається на інформаційному табло, у головуючого та в секретаріаті, після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного. У разі неспрацьовування електронної системи голосування або її відсутності, запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретаріатом пленарного засідання.
Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.
6. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:
1) з мотивів голосування;
2) для оголошення процедурного питання;
3) для репліки;
4) для застережень.
Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.
Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії Ради
1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді – до 10 хвилин.
2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.
3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат Ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні Ради.
4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.
5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилини.
6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.
7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.
8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.
9. Звуковий сигнал попередження про закінчення часу для виступу подається за 30 секунд до закінчення часу, відведеного для виступу (а в разі виступу депутата з місця – за 10 секунд). Коли кількість часу, що надано для виступу відповідно до цієї статті Регламенту, вичерпано, мікрофон автоматично відключається. За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.
10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Стаття 27. Право депутата на виступ
1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.
2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.
4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.
Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання

1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
3) виступи депутатів Ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;
4) внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
5) виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів Ради згідно з поданням комісії;
6) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
7) виступи депутатів Ради;
8) оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
9) внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
10) заключне слово співдоповідачів і доповідача;
11) уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
12) виступ депутата Ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених цим Регламентом;
13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;
14) виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Ради думки депутатської фракції чи групи;
15) виступи депутатів ради з мотивів голосування.

2. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні Ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 29. Закінчення обговорення питання
1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються до секретаріату сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.
2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

Глава 3. Порядок прийняття рішень

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування
1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.
2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.
Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок
1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
2. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.
Стаття 32. Вимоги до процедури голосування
1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні  формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо, після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.
3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.
4. У випадку виникнення конфлікту інтересів, депутат, голова Ради не беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання.
5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та/або скасування актів нормативного характеру, депутати Ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.
6. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Радою.
7. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
8. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод, під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
Стаття 31. Загальні вимоги до рішення Ради
1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні ради після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.
2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.
3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.
4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд, крім випадків, передбачених статтею 17та абзацами 2 – 5 частини 4 статті 23 цього Регламенту.
Стаття 34. Рішення Ради з процедурних питань
1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.
2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 35. Протокол сесії

1 Засiдання сесiй Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здiйснює виконавчий апарат Ради.

2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема:

- відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

- кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

- питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

- прізвище ім’я по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

- прізвище ім’я по батькові депутатів, які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;

- повнi результати голосування та прийнятi рішення.

3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою Ради, а у разі його відсутності - заступником голови Ради, а у випадку, передбаченому законодавством, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

5. Виконавчий апарат Ради здiйснює також ведення стенографiчного запису пленарного засiдання Ради та його збереження.

Стаття 36. Відкрите поіменне голосування
1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою електронної системи фіксації волевиявлення депутатів.

3. Для забезпечення відкритого поіменного голосування депутатів у місці проведення пленарного засідання не обладнаного електронними засобами, або у разі неспрацьовування електронної системи, відкрите поіменне голосування здійснюється депутатами шляхом підняття руки, головуючий на засіданні повідомляє про волевиявлення кожного депутата, факт волевиявлення депутатів фіксується Лічильною комісією в протоколі відкритого поіменного голосування.

4. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
5 На офіційному веб-сайті Ради результати всіх поіменних голосувань розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку.
6. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

Стаття 37. Загальні положення про таємне голосування

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради під контролем Лічильної комісії.
3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови Ради та його заступника включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.
4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно не вноситься до бюлетенів для таємного голосування.
5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія в порядку, визначеному цим Регламентом.
6. Протоколи Лічильної комісії про обрання голови та секретаря комісії, затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.
7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.
Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.
2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (квадрат), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).
3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на виконавчий апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.
4 Недійсними вважаються бюлетені:
- невстановленого зразка;
- в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
- з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;
- до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.
5. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
Стаття 39. Процедура таємного голосування
1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.
3. Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.
4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат Ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні», «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.
Стаття 40. Повторне таємне голосування
1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів Ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.
2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.
Стаття 41. Таємне голосування списком кандидатур
1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.
2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.
3. Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів Ради, при дотриманні умов Регламенту.
4. Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться окреме голосування з до обрання членів органу з новим висуненням кандидатів.
5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.
Стаття 42. Підведення результатів таємного голосування
1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.
3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.
Стаття 43. Наслідки порушення порядку таємного голосування
1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.
2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.
 
 
 

Глава 4. Набрання чинності рішеннями Ради. Внесення змін та доповнень, скасування рішень Ради

Стаття 44. Набрання чинності рішеннями Ради

1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються в порядку визначеному цим Регламентом.

3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газеті «Дністрові зорі» і набувають чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений лише текст рішення без додатків, якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні. Якщо текст рішення оприлюднений без додатків, то після публікації тексту рішення розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення.

Стаття 45. Внесення змін до рішень Ради

1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

Стаття 46. Скасування рішень Ради

1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

2. Рада може скасувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

3. Рада не може скасувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

Глава 5. Питання дисципліни та етики

Стаття 47. Дисципліна та етика на сесіях Ради
1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні Ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.
2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.
3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.
5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, вони, за розпорядженням головуючого, можуть бути позбавлені права присутності на засіданні.
Стаття 47-1. Етичні принципи поведінки

1. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Депутати зобов’язані:

- захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, здійснювати депутатську діяльність керуючись цими пріоритетами;

- з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості, нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб поводитися таким чином, що дискредитує Раду або ганьбить репутацію депутатів, припускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності й діловій репутації;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням депутатських обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2. Сумлінне виконання своїх обов’язків

Кожен депутат має сумлінно виконувати свої обов’язки у виборчому окрузі, у Раді та її органах, проявляти ініціативу й творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх обов’язків в інтересах територіальних громад.

Депутати зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України, виконувати рішення Ради, підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї депутатської діяльності.

3. Професіоналізм

Депутати зобов’язані:

- виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм надані для виконання депутатських повноважень, використовувались раціонально, ефективно та економно;

- підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;

- діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.

4. Лояльність

Депутати зобов’язані:

- утримуватися від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх керівників, посадових осіб;

- уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету Ради.

5. Громадська довіра

Депутати зобов’язані:

- зміцнювати авторитет Ради та її виконавчого апарату й свою власну репутацію;

- усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

6. Прозорість, відкритість та гласність

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання інформації про діяльність Ради, її депутатів та посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

 

7. Поважне ставлення та толерантність

Депутати мають право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівництва Ради, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та громадян.

Депутати повинні:

- шанобливо ставитися до громадян, депутатів, працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

- виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах із представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземцями.

8. Неупередженість

Депутати зобов’язані:

- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні депутатських обов’язків надання  незаконних  переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності, політичної спрямованості та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

- не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх депутатських обов’язків.

9. Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неналежної винагороди

Депутатам забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неналежної винагороди.

Депутати не повинні допускати, щоб перспектива одержання неналежної винагороди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі, якщо їм пропонується неналежна винагорода, вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку якщо неналежна винагорода дістається їм по незалежних від нього причинах, вони мають про це сповістити Раду.

10. Запобігання корупції

Депутати повинні:

- суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» та антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх у корупції;

- своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, чітко розмежовують депутатську діяльність та особисті інтереси;

- декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України;

- ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законами.

11. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

Депутати не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-які подарунки або інші знаки уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх депутатських повноважень та прийняття рішень.

12. Конфлікт інтересів

Депутати не мають права:

- використовувати статус депутата районної ради для невиправданого здобування особистої користі або користі для своїх сімей;

- користуватися бюджетними коштами, майном або інформацією, отриманою ними при виконанні депутатських обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням депутатських обов’язків.

Депутати зобов’язані:

- запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів - вжити заходів з його врегулювання.

13. Використання майна

Депутати зобов’язані:

- ощадливо та ефективно використовувати майно територіальних громад під час здійснення депутатських повноважень.

Депутатам забороняється:

- використовувати майно територіальних громад в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних із виконанням ним своїх депутатських обов’язків та всупереч інтересам територіальних громад.

14. Використання інформації

Депутати зобов’язанні:

- забезпечити доступність інформації про діяльність Ради, власну депутатську діяльність у межах і порядку, що встановлені чинним законодавством;

- використовувати інформацію, отриману в результаті здійснення депутатської діяльності з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

РОЗДIЛ III. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. Голова Ради, заступник голови Ради

Стаття 48. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступника

1. Повноваження голови Ради та його заступника визначаються Конституцiєю України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатiв мiсцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2. Голова Ради і його заступник працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 49. Порядок обрання голови Ради

1. Голова Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради виключно таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів.
2. Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
3. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах (крім першої сесії) виконавчий апарат Ради поширює серед депутатів Ради інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики.
4. Такі матеріали повинні містити: виписку з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для посадової особи органу місцевого самоврядування третьої категорії; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність. Рада може прийняти рішення (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів.
5. Кандидати виступають на пленарному засіданні Ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів Ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати Ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні Ради, з урахуванням черговості депутатів Ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні Ради надає йому слово позачергово.
6. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом. 
7. У разі, коли кандидатів на посаду голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у цьому Регламенті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії Ради не більше двох раз.

Стаття 50. Повноваження голови Ради

1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:

1) скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;

2) забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє Раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури виконавчого аппарату Ради, витрат на її утримання;

4) вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;

5) координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організовує роботу президії Ради;

8) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;

9) здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;

10) є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;

11) підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

12) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

13) забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень Ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення Ради;

14) представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

15) за рішенням Ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження Ради та її органів;

16) звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом Ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений Радою термін;

17) вирішує інші питання, доручені йому Радою.

2. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 51. Порядок припинення повноважень голови Ради

1. Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених  цією статтею. Регламенту. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови Ради.
2. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.
Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата Ради.
3. Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.
4. Зазначені у частині 3 цієї статті повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
5. У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у звязку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таких рішень.

Стаття 52. Порядок обрання заступника голови Ради

1. Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів Ради шляхом таємного голосування.

2. Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
3. У разі, коли кандидата на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у цьому Регламенті. Кандидатура, що не набрала необхідної кількості голосів, може бути представлена на розгляд сесії Ради не більше двох раз.

Стаття 53. Повноваження заступника голови Ради

1. Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання або дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

2. Заступник голови Ради здійснює повноваження голови Ради:

- за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження;

- у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов'язків з інших причин.

3. За дорученням голови Ради його заступник:

- координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;
- веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;
- організовує роботу з питань взаємодії Ради з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;
- представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
- веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населенні пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;
- звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;
- бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;
- готує пропозиції до проекту кошторису витрат Ради та матеріали до звіту про його виконання;
- сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в Раді їх функцій;
- організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради. 
4. Заступник голови Ради за дорученням голови Ради або Ради виконує й інші обовязки.

Стаття 54. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради

1. Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.
Рішення ради про дострокове припинення повноважень заступника голови Ради у випадках, передбачених частиною 1 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
2. Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень  заступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
3. У випадках, коли повноваження заступника голови Ради припиняються у звязку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таких рішень.
4. У випадках, передбачених цією статтею, відповідна особа звільняється з посади заступника голови Ради з дня припинення її повноважень.

Глава 2. Постійні комісії Ради

Стаття 55. Загальні умови створення постійних комісій Ради

1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.

2. Створення постійних комісій Ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та заступник голови Ради.

3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.
4. Засідання постійних комісій Ради протоколюються.
5. Висновки та рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті Ради та надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
6. Протоколи засідань постійних комісій Ради разом з оригіналами висновків та рекомендацій, прийнятих на цьому засіданні, додатки до них, якщо такі були, інші документи щодо розглянутих на засіданні питань, зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.
7. Інші питання, пов'язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.

Стаття 56. Склад постійних комісій Ради

1. Рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Склад постійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради з урахуванням представництва фракцій та груп.

2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

Стаття 57. Порядок обрання складу постійних комісій Ради

1. За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком.

2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.

3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради; назву районної організації політичної партії, від якої обрано депутата.

Глава 3. Президія Ради

Стаття 58. Правовий статус та повноваження президії Ради

1. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради.

2. Президія Ради може приймати рішення, що мають дорадчий характер.

3. До складу президії Ради входять голова Ради, його заступник, голови постійних комісій Ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.

4. Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначаються чинним законодавством України, Положенням про неї, що затверджується Радою, цим Регламентом та рішеннями ради.

 

 

Глава 4. Тимчасові контрольні комісії Ради

Стаття 59. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень Ради.

2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

3 Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

6) за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

5. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 60. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

1. Тимчасова контрольна комісія на своєму засіданні обирає заступника голови та секретаря комісії. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії, як правило, не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

2. Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих. Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

3. Рішення тимчасової контрольної комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу.

Стаття 61. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради, Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

1) прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень Ради.

РОЗДIЛ IV. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. Депутати Ради

Стаття 62. Правові засади діяльності депутатів Ради

1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

2. Депутат Ради набуває свої повноваження внаслідок обрання його до Ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.
4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 63. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради
1. Депутатам Ради після визнання їх повноважень надається:
1) посвідчення про реєстрацію депутата, видані районною виборчою комісією;
2) посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради;
3) нагрудний знак "Депутат районної ради".
Стаття 64. Форми роботи депутата Ради
1. Діяльність депутата в Раді включає:
1) участь у пленарних засіданнях Ради;
2) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
3) участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;
4) виконання доручень Ради та її органів;
5) роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
6) роботу з населенням району.
2. Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.
Стаття 65. Депутатські фракції та групи
1. Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.
2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради.
3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
5. Депутатські групи формуються не менше як 5 депутатами Ради на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень.
6. До складу депутатської групи входять безпартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
7. Депутати Ради обєднуються в депутатські групи за єдністю території, де вони проживають або обрані, спільністю проблем, які вони вирішують.
8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.
Стаття 66. Порядок утворення депутатських фракцій та груп
1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

2. Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції чи групи про бажання входу (виходу) до (із) фракції чи групи, після чого фракція чи група приймає відповідне рішення.

3. Керівник фракції чи групи письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім'я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.
5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом Ради серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.
Стаття 67. Права депутатських фракцій та груп
1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада.
2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.
3. Депутатські фракції та групи можуть об'єднувати свої зусилля з іншими фракціями та групами Ради для створення в Раді більшості чи опозиції.
4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальних громад району та Ради.
Стаття 68. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп
1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком Президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.
2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.
Стаття 69. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп
1. Голова Ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в Раді.

2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Глава 2. Форми реалізації депутатських повноважень

Стаття 70. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 71. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов'язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

4. У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції (групи), дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання, який направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.

7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

9. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата Ради.

Стаття 72. Відповідь на депутатський запит

1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

4. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 

 

РОЗДIЛ V. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

Стаття 73. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради

1. Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням голови Ради.

2. Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Ради.

3. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

Стаття 74. Повноваження виконавчого апарату Ради

1. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів Ради, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Заступник голови районної ради                                                     О.БОЙКО

Оголошення

Розпочато роботи по виготовленню Схеми планування території Сокирянського району та генеральних планів сіл Волошкове, Василівка, Ожеве, Ломачинці.