Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сокирянська районна рада

Документи

Положення №20/02-16 від 09.02.2016. ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Сокирянської районної ради
завантажити документ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 2 сесії Сокирянської

районної ради VІІ скликання

від 09 лютого 2016 року №20/02-16

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про постійні комісії Сокирянської районної ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про постійні комісії Сокирянської районної ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Європейської хартії місцевого самоврядування та Регламенту Сокирянської районної ради. Положення визначає повноваження, перелік, функціональну спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій Сокирянської районної ради (далі – комісії).

1.2. Комісії є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови ради.

Депутат районної ради може бути членом тільки однієї комісії і працює в ній на громадських засадах.

До складу комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.

1.4. Перелік комісій затверджується рішенням районної ради, виходячи з основних напрямів її роботи. Упродовж періоду своїх повноважень рада може утворювати і ліквідовувати комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.

1.5. Комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність комісій координує голова районної ради.

Комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

 

2. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЙ

 

2.1. Основними функціями комісій є:

 

1) розробка за дорученням ради чи з власної ініціативи проектів рішень, що розглядаються районною радою, попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених іншими суб'єктами нормотворчої ініціативи, доопрацювання та редагування за дорученням ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за наслідками розгляду їх на пленарних засіданнях ради, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

2) збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції комісій, організація громадських слухань з цих питань;

3) здійснення контролю (в межах повноважень районної ради) за дотриманням та реалізацією Конституції та законів України, нормативних актів районної ради, за відповідністю рішень ради Конституції, законам України, а також вивчення ефективності їх застосування;

4) вивчення доцільності та ефективності дій районної державної адміністрації, підзвітних і підконтрольних раді органів, розташованих на території району підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції районної ради, підготовка та подання відповідних висновків і рекомендацій на розгляд ради;

5) попередній розгляд та підготовка висновків щодо проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів про їх виконання та інших питань, що розглядаються районною радою;

6) попереднє обговорення кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, підготовка відповідних висновків щодо цих осіб.

2.2. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" комісіям належить право вносити пропозиції щодо питань на розгляд ради.

2.3. Комісії мають право для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, науковців і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть розглядатися комісіями спільно.

2.4. Комісії з питань, що належать до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень ради районною державною адміністрацією, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також контроль за законністю, економністю та ефективністю витрат з районного бюджету. Результати цієї роботи повинні бути письмово оформлені і доведені до відома відповідних органів та посадових осіб.

Комісії у межах своєї компетенції вивчають практику застосування, впровадження та виконання прийнятих радою рішень або їх окремих положень та ефективність їх дії.

Комісії розглядають будь-які пропозиції, що свідчать про потребу у прийнятті нових рішень або у внесенні змін і доповнень до чинних рішень ради, і в разі необхідності готують відповідний висновок на розгляд районної ради.

Комісії можуть також проводити дослідження тенденцій та прогнозування розвитку ситуації стосовно питань, що належать до їх компетенції.

Усі органи влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов'язані виконувати законні вимоги комісій щодо надання їм необхідних матеріалів і документів.

Рекомендації комісій підлягають обов'язковому розгляду органами влади, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

2.5. Комісії під час попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, а також під час здійснення своїх контрольних функцій можуть приймати обов'язкові для розгляду відповідними органами та посадовими особами рішення щодо невідповідності окремих керівників займаним посадам, а також ставити питання про їх відповідальність за порушення законодавства чи несумлінне виконання службових обов'язків.

У зв'язку з розглядом кандидатур посадових осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, комісії мають право вимагати необхідні для цього документи.

2.6. Комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів).

2.7. Комісії зобов'язані:

1) якісно, відповідно до вимог чинного законодавства і Регламенту районної ради, готувати проекти рішень для розгляду на пленарних засіданнях ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання;

2) періодично звітувати перед районною радою про свою роботу;

3) своєчасно виконувати доручення районної ради, голови ради та його заступника та інформувати про хід їх виконання;

4) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно реагувати на звернення громадян.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЙ

 

3.1. Основною формою роботи комісій є засідання. Засідання комісій є правомочними, якщо на них присутня більш як половина від загального складу комісії.

Засідання комісій проводяться відкрито і гласно. Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок потрібна згода комісії.

3.2. За рішеннями комісій на їх засіданнях можуть проводитися громадські слухання з питань, що належать до їх компетенції.

Мета слухань - отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Слухання протоколюються, підсумкові документи за їх результатами не складаються. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень комісій.

Громадські слухання проводяться відкрито.

Для проведення слухання комісія визначає кворум, який не може бути меншим, ніж три члени.

Комісії повинні повідомляти про дату, місце проведення слухання та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до його початку.

3.3. За результатами обговорення питання на засіданнях комісій більшістю голосів від загального складу комісії приймаються:

1) рішення - з питань, що стосуються організації роботи комісій;

2) рекомендації - щодо розгляду питань, пов'язаних з вивченням діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, а в межах повноважень районної ради – районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, а також щодо контрольної діяльності комісій;

3) висновки - щодо проектів рішень ради, а також щодо кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою.

Голосування здійснюється особисто членами комісій підняттям руки. Підрахунок голосів здійснює секретар комісії.

3.4. На кожному засіданні комісії ведеться протокол.

В протоколі зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час їх обговорення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні комісії або поширених серед членів комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті рішення, рекомендації, висновки.

До протоколу додаються прийняті комісією документи.

Протокол засідання комісії підписують головуючий на засіданні та секретар комісії.

3.5. Для розгляду на засіданнях комісій питань, що належать до їх відання, можуть бути запрошені представники райдержадміністрації, автори та ініціатори внесених проектів рішень, експерти, фахівці-практики та інші особи, присутність яких на засіданні визнана необхідною. Комісії забезпечують цих  осіб документами, що мають розглядатися на їх засіданні.

Комісії зобов'язані завчасно, але не пізніш як за три дні до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів влади, підприємств, установ і організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів проектів рішень про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.

В повідомленні запрошеним на засідання комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.

Запрошена особа зобов'язана прибути на засідання своєчасно.

3.6. Засідання комісії відповідно до затвердженого ним плану роботи, або за дорученням голови ради чи його заступників, або за власною ініціативою скликає голова комісії.

Проект порядку денного засідання комісії складається головою комісії з урахуванням доручень районної ради, голови ради та його заступників, стану підготовленості питань до розгляду і затверджується на засіданні комісії.

Проекти актів, документи, інформаційні матеріали надаються членам комісії та запрошеним особам не пізніш як за три дні до їх розгляду на засіданні комісії (не рахуючи дня їх вручення, вихідних та святкових днів), якщо комісія своїм рішенням не встановила інший термін надання матеріалів з окремого питання порядку денного.

3.7. Організація роботи комісій покладається на їх голів.

Голова комісії:

1) забезпечує складання плану роботи комісії;

2) забезпечує розгляд проектів рішень ради та інших пропозицій, що направлені в комісію;

3) запрошує фахівців, в разі необхідності, для участі у роботі комісії та робочих груп;

4) представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

5) підписує документи, прийняті комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

6) організує роботу по виконанню рішень комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

7) доповідає районній раді про роботу комісії не рідше ніж один раз на рік, інформує президію ради про позицію комісії щодо питань, розглянутих на її засіданнях;

8) здійснює координацію роботи комісії з іншими комісіями та виконавчим апаратом ради;

9) пропонує кандидатури на посаду заступника голови та секретаря комісії;

10) дає доручення заступнику голови комісії, секретарю та іншим членам комісії з організаційних питань;

11) головує на засіданні комісії;

12) інформує членів комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності комісії;

13) виконує також інші функції, передбачені законодавством України, Регламентом районної ради та цим Положенням.

3.8. На засіданні комісії за пропозицією її голови більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням обираються заступник голови комісії та секретар комісії.

3.9. Заступник голови комісії в разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.

3.10. Секретар комісії:

1) бере участь у складанні плану роботи комісії;

2) забезпечує ведення діловодства комісії та підписує разом з головою комісії протоколи засідання;

3) веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;

4) контролює виконання рішень комісії та забезпечення членів комісії необхідними документами і матеріалами;

5) контролює виконання перспективних і поточних планів роботи комісії.

3.11. Члени комісій зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять;

2) брати участь у роботі комісій;

3) дотримуватися порядку на засіданнях комісій, робочих чи підготовчих груп;

4) виконувати доручення, визначені рішеннями комісії.

Члени комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці  проектів рішень районної ради. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути  проголосована на засіданні комісії;

2) викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.12. Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності комісія має право створювати із свого складу підкомісії.

Підкомісія може створюватися у складі не менш як трьох членів комісії. Члени комісії можуть входити до складу кількох підкомісій. Діяльність підкомісій забезпечується виконавчим апаратом районної ради.

Голова підкомісії обирається на засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії.

Повноваження підкомісій, їх перелік та кількісний склад, організація їх роботи визначаються положенням про підкомісії.

Положення про підкомісії затверджується відповідною комісією.

3.13. Для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради комісія може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів та призначати їх керівників.

Підготовчу комісію або робочу групу очолює депутат районної ради – член відповідної комісії.

Підготовча комісія або робоча група подає напрацьовані нею матеріали на розгляд відповідної комісії.

3.14. Питання, що належать до відання кількох комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням районної ради, голови ради чи його заступника розглядатися комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання за рішенням комісій можуть вести голова ради або його заступник.

Рішення, висновки і рекомендації прийняті на спільному засіданні комісійв, підписуються головами відповідних комісій. Голосування з обговорюваних питань проводиться окремо.

3.15. Питання роботи комісій, не передбачені законодавчими і нормативними актами, цим Положенням, регулюються відповідно до Регламенту районної ради.

3.16. Комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комісій можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

3.17. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісій здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

Працівник виконавчого апарату, який відповідає за діяльність комісії має право бути присутнім на всіх її засіданнях.

 

4. ВИМОГИ ЩОДО ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ КОМІСІЙ

 

4.1. Комісії подають на розгляд районної ради та її президії свої висновки, рекомендації на проекти рішень ради чи проекти інших актів. Оформлення документів комісій має відповідати вимогам, встановленим Регламентом районної ради та цим Положенням.

4.2. Висновки комісій за наслідками попереднього розгляду проекту рішення ради повинні містити:

1) обгрунтування доцільності його розробки чи прийняття;

2) загальну характеристику проблем, вирішенню яких сприятиме прийняття даного проекту рішення;

3) фінансово-економічне обгрунтування та пропозиції про внесення змін до районного бюджету в разі, якщо реалізація проекту рішення потребує витрат районного бюджету.

До висновку комісії кожен з її членів може подати свої додаткові зауваження чи окрему думку.

4.3. Висновки комісій щодо розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою повинні містити:

1) перелік документів щодо особи, які розглянула комісія, відповідно до чинного законодавства;

2) висновки комісії щодо рівня кваліфікації та освіти кандидата на посаду;

3) перелік документів, які додатково витребувала комісія для ознайомлення із службовою кар'єрою кандидата на посаду;

4) чітко виражену точку зору комісії щодо схвалення чи заперечення стосовно кандидатури запропонованої особи;

5) обгрунтування і мотиви прийнятого рішення.

4.4. Рекомендації комісії щодо вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних районній раді органів, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень та їх посадових осіб, а також з питань контролю за виконанням рішень ради повинні містити конкретні посилання на статті законодавчих актів України, пункти рішень районної ради, що передбачають норми, які порушує або неналежно виконує цей орган, підприємство, установа, організація чи посадова особа, з зазначенням фактів, які це підтверджують.

Рекомендації повинні складатися з мотивуючої та резолютивної частин. Має бути зазначено місце і час розгляду питання, перелік членів комісії та запрошених осіб, присутніх на засіданні.

Рекомендації повинні містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У разі надходження або висловлення пропозиції про недовіру посадовій особі та про звільнення її із займаної посади комісія зобов'язана відтворити цю пропозицію у своїй рекомендації та підготувати проект відповідного документа, якщо вирішення цього питання належить до компетенції районної ради.

У рекомендаціях повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених комісією, та мотивації щодо відповідальності посадової особи, рівня відповідності її займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.

 

5. ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ КОМІСІЙ

 

5.1. До предметів відання комісій належать такі питання:

1) Комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, правових питань, регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень районної ради:

- питання дотримання Регламенту районної ради і процедури розгляду проектів рішень та інших пропозицій, що надходять в раду;

- питання депутатської діяльності й етики; профілактики корупційних правопорушень;

- питання планування роботи районної ради, контролю за виконанням рішень ради;

- питання повноважень районної ради щодо вирішення адміністративно-територіального устрою, проведення виборів і референдумів, консультативних опитувань, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, оборонної роботи;

- питання символіки району та нагород;

- питання діяльності засобів масової інформації.

2) Комісія з питань бюджету:

- питання повноважень районної ради в галузі бюджету, фінансів і цін.

3) Комісія з питань соціально-економічного розвитку району, гуманітарних питань та регуляторної політики:

- питання повноважень районної ради у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, в галузях житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, будівництва, зовнішньо-економічної діяльності та регуляторної політики;

- питання повноважень районної ради у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, туризму, соціального захисту населення.

4) Комісія з питань спільної власності територіальних громад району, земельних відносин та природокористування:

- питання щодо управління спільною комунальною власністю територіальних громад району;

- питання у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, що віднесені до відання районної ради.

5.2.У разі внесення на розгляд ради проекту рішення чи іншого акту, зміст якого стосується предметів відання двох або більше комісій, головна комісія з опрацювання такого проекту визначається головою ради або його заступником, у тому числі за пропозицією президії ради, з урахуванням вимог Регламенту ради та цього Положення.

 

 

Заступник голови районної ради                                              О.БОЙКО