Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Документ №5-11/16 від 22.12.2016. Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Новоселицькому районі на 2017-2018 роки
завантажити документ

 

                                                                                    «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення  ХХVІІІ  чергової сесії

                                                                              районної ради VІ  скликання

 від  18 грудня 2014року № 6-28/14

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                          

Програма

розвитку малого і середнього підприємництва у Новоселицькому районі

на 2015-2016 роки

 

                                                

 

«Погоджено»

Начальник управління економіки та розвитку інфраструктури Новоселицької районної державної адміністрації

 

___________       Л.Істратій

«___» ______________  2014 р.

 «Погоджено»

Начальник фінансового управління Новоселицької районної державної адміністрації

 

 

___________       Н.Дячук

«___» ______________  2014 р.

 

 

 

2014 р.


І. Загальна характеристика Програми

·      Площа території (тис.км.кв) – 740,0

·      Кількість наявного населення (тис.чол.) – 78,8

·      Специфіка - аграрно-промисловий район.

·      Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 1,0 (станом на 1.10.2014 р.)

·      Перелік територій, які відносяться до:

-   зон інвестиційної привабливості –

-   територій пріоритетного розвитку –

-   еврорегіонів – прикордонна територія з Румунією та республікою Молдова

1

Ініціатор розроблення Програми:

 Новоселицька районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення обласної державної адміністрації №162-Р від 22.09.2014 року.

3

Розробник Програми

 Управління економіки та розвитку інфраструктури Новоселицької райдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

 Фінансове управління, управління агропромислового розвитку Новоселицької райдержадміністрації, Новоселицька міжрайонна державна інспекції в Чернівецькій області, Новоселицький районний центр зайнятості, НРГО «Асоціація підприємців «Новоселиччини», суб’єкти підприємництва

5

Відповідальний виконавець Програми

 Новоселицька районна державна адміністрація

6

Учасники Програми

 Фінансове управління, управління агропромислового розвитку Новоселицької райдержадміністрації, Новоселицька міжрайонна державна інспекції в Чернівецькій області, Новоселицький районний центр зайнятості, НРГО «Асоціація підприємців «Новоселиччини», суб’єкти підприємництва

7

Терміни реалізації Програми

 2015-2016 роки

 7.1.

Етапи виконання Програми               (для довгострокових програм)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми                                             (для комплексних програм)

 

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

 1092987,0 тис.грн.

 

 .1.

в тому числі бюджетних коштів

187,0 тис.грн.

 

 - з них коштів районного бюджету

187,0 тис.грн.

10

Основні джерела фінансування Програми

 Районний бюджет, кошти на утримання відповідних служб (учасники програми), кошти суб’єктів підприємництва, кредитні ресурси

 

2. Вступ (визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма)

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Новоселицькому районі на 2015-2016 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Указів Президента України,  інших програмних, законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також Методичних  рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва.

Необхідністю розробки Програми є вирішення проблем, які присутні в сфері розвитку малого та середнього підприємництва, а саме:

- Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

- Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

- Ресурсне та інформаційне забезпечення;

- Формування інфраструктури підтримки підприємництва;

- Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва.

Програма фінансується за рахунок коштів районного бюджету, коштів на утримання відповідних служб (учасники програми), коштів суб’єктів підприємництва, кредитних ресурсів, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування і спрямована на прискорення розвитку малого і середнього підприємництва.

Програма є логічним продовженням Програми розвитку малого підприємництва у Новоселицькому районі на 2013-2014 роки).

Програма спрямована на досягнення показників, визначених у програмі економічного і соціально розвитку району та реалізацію середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності районного рівня.

В соціально-політичному аспекті Програма роки сприятиме включенню населення району в активний процес покращання умов життя, формування потужного соціального прошарку власників.

Основні показники Програми узгоджені із загальнодержавними стратегічними орієнтирами і враховані при формуванні інших суміжних програм, що  впроваджуються в районі, а також при розробці суб’єктами підприємницької діяльності власних проектів та бізнес-планів.

 

                                                   3. Мета програми

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Новоселицькому районі на 2015-2016 роки є одним з важливих інструментів реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого підприємництва, активної регіональної політики, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави. Програма являє собою систему цілей, завдань, цільових показників і комплексу заходів  для їхнього досягнення і реалізації.

Мета Програми - спрямування дій центральних, регіональних та місцевих органів державної виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних і місцевих ресурсів, виробничого і наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

 

 

              4.Завдання програми та резУльтативні покаЗники

Пріоритетним завданням Програми є спрямування зусиль та створення нормативних та організаційно-економічних засад малого підприємництва, а також формування і запровадження механізмів підтримки, які б сприяли:

Ø  максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами відповідних адміністративно-територіальних одиниць:

Ø використання районних особливостей і вигідного географічного положення, природно-ресурсного потенціалу;

Ø стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів району;

Ø удосконалення системи реєстрації суб’єктів підприємництва та видачі документів дозвільного характеру;

Ø забезпечення продуктивної зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць, самозайнятості;

Ø наповнення державного і місцевого бюджетів;

Ø підвищення підприємницької культури сільського населення;

Ø насичення ринку споживчих товарів та послуг, вирішення соціально-побутових проблем.

 

      Виконання завдань, визначених Програмою, здійснюватиметься на основі надання на конкурсних засадах підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, що діють у пріоритетних  для району напрямах, а саме:

-сільське господарство;

-харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, деревообробка;

-розвиток будівельного комплексу;

-туристична діяльність у сфері в’їзного та внутрішнього туризму, розвиток туристичної інфраструктури.

 

Ефективністю виконання Програми є досягнення прогнозних показників шляхом реалізації заходів Програми, які комплексно і всебічно характеризують її результати виконання.

 

Прогнозні показники ефективності реалізації заходів Програми розроблені на кожний рік реалізації програми та відображені в наступних показниках:

 

 


 

Назва показника

Одиниці

виміру

Вихідні дані на початок дії програми (станом на 01.10.2014 р.)

Очікувані результати

2015

рік

2016 рік

Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)

4.1 Показники продукту Програми

Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва:

Од.

3678

3750

3900

3900

в т.ч.:

 

 

 

 

- суб’єктів малого підприємництва (юридичних / фізичних осіб)

3586

(262 / 3324)

3655

(264/3391)

3803

(265/3538)

3803

(265/3538)

 - суб’єктів середнього підприємництва (юридичних / фізичних осіб – підприємців)

92

(92 / 0)

95

(95 / 0)

97

(97 / 0)

97

(97 / 0)

Кількість малого і середнього підприємництва на 10 тис. чол. насел.

Од.

466

468

494

494

Кількість зареєстрованих фермерських господарств.

Од.

136

138

140

142

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами.

га

4655

4700

4800

4800

Кількість безробітних, що отримали фахову підготовку для заняття підприємницькою діяльністю.

Од.

11

11

12

23

Кількість створених нових робочих місць

Од.

418

700

700

1400

4.2 Показники ефективності Програми

Чисельність працюючих у суб’єктів малого та середнього підприємництва

Од.

3600

3650

3780

3780

Підтримано в рамках районної програми бізнес-проектів суб‘єктів малого підприємництва

Од./ тис.грн.

11/114,45

11 / 130,0

12 / 150,0

23 / 280,0

Розміщення серед суб’єктів малого і середнього підприємництва держзамовлень

тис.грн.

27182,0

28000,0

28500,0

56500,0

Кількість об‘єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, всього

Од.

10

10

10

10

в тому числі:

 

 

 

 

 

- кредитні спілки

Од.

1

1

1

1

- консалтингові фірми

Од.

1

1

1

1

- страхові компанії

Од.

7

7

7

7

- інформаційно-консультативний центр

Од.

1

1

1

1

4.3 Показники якості Програми

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг) району

%

54,2

54,4

55,0

55,0

Частка надходжень від МСП у загальній сумі надходжень до бюджетів всіх рівнів

%

58,2

58,5

58,7

58,7

Рівень безробіття серед населення

%

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

5.Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого підприємництва

 

1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність.

а) у сфері регуляторної діяльності

В рамках виконання Програми в частині впровадження регуляторної політики передбачаються заходи, що потребують ресурсного покриття і спрямовані на забезпечення виконання державними місцевими адміністраціями та органами місцевого самоврядування норм, визначених в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- оприлюднення в засобах масової інформації (в тому числі в електронних інформаційних ресурсах) проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу, в т.ч. проектів, розробники яких не мають власних друкованих ЗМІ, а також проведення відкритих обговорень проектів регуляторних атів за участю представників громадськості;

- виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд (проведення наукових досліджень і соціологічних опитувань, запровадження телефону довіри для підприємців);

- систематичне проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

- проведення навчальних семінарів для працівників районних, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань впровадження регуляторної політики;

- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

б) у сфері дозвільної системи та наданні адміністративних послуг

З метою оптимізації дозвільної системи, надання адміністративних послуг та підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів та Центрів надання адміністративних послуг, у Програмі передбачаються заходи спрямовані на:

− покращення матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг та дозвільного центру (комп’ютерами та оргтехнікою);

− впровадження європейських стандартів при видачі документів дозвільного характеру та адмінпослуг;

− посилення кадрового потенціалу шляхом проведення семінарів з навчання державних адміністраторів (реєстраторів) та підвищення кваліфікації;

− проведення регіональних конференцій, нарад, круглих столів та семінарів з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю підприємців, громадських організацій та місцевих дозвільних органів;

− видання інформаційних вісників, довідників, інформування суб'єктів малого і середнього підприємництва через ЗМІ про впровадження дозвільної реформи, діяльність дозвільних центрів, роз’яснення порядку видачі документів дозвільного характеру.

в) у сфері нагляду і контролю

Для створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності Програми передбачаються заходи, спрямовані на:

- забезпечення правового регулювання порядку здійснення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами відповідно до норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- недопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в фонди, не передбачені законодавством;

- забезпечення рівноправності суб’єктів підприємницької діяльності підприємствам всіх форм власності;

- захист суб’єктів підприємництва від бюрократичного тиску, запровадження дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних органів місцевої влади за порушення встановлених регуляторних процедур;

- захист інтелектуальної власності. 

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

Метою розділу є мобілізація фінансових ресурсів з усіх можливих джерел фінансування для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів малого підприємництва. Здійснюватиметься як безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів, так і стимулювання  фінансових організацій до співпраці з малим бізнесом.

Для забезпечення ефективного та цільового використання коштів з районного бюджету планується подальше удосконалення діючого механізму кредитно-фінансової підтримки суб’єктів підприємництва, що передбачає участь у частковому відшкодування відсотків за кредитами за сприянням Чернівецького регіонального фонду підтримки підприємництва.

Планується проведення роботи з банківськими установами, кредитними спілками, страховими організаціями, лізинговими компаніями із залученням їх до фінансування малого підприємництва на прийнятих умовах. Передбачається активізувати впровадження лізингових схем фінансування через лізингові компанії, визначені за результатами конкурсу.

Представники фінансових установ залучатимуться до участі у засіданнях районної  координаційної ради з питань розвитку підприємництва з метою налагодження більш тісної співпраці зазначених установ із суб’єктами малого і середнього підприємництва та узгодження  взаємних інтересів.

Суб’єкти малого підприємництва залучатимуться до реалізації обласних, міських та районних інвестиційних проектів.

 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення.

Метою розділу є підвищення ефективності ведення бізнесу суб’єктами малого підприємництва за рахунок спрощення доступу до ресурсної бази не тільки району, а і області в цілому, скорочення часу та економії коштів на пошук необхідної інформації.

Передбачається активізувати діяльність органів влади та місцевого самоврядування із надання ресурсної підтримки за рахунок  більш широкого розповсюдження інформації щодо проведення торгів, тендерів на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти, наявності вільних приміщень комунальної власності, а також устаткування, що не використовується.

Продовжуватимуться роботи із розвитку матеріально-технічної бази ринків та перетворення їх у сучасні торгівельно-сервісні комплекси.

Для удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва планується:

-  проведення нарад, семінарів, круглих столів із широкого кола питань розвитку підприємництва;

-  підготовка публікацій в засобах масової інформації та створення теле- і радіопередач, присвячених проблемам та досягненням малого підприємництва.

Планується проведення соціологічних досліджень, шляхом опитування підприємців, з актуальних  проблем  підприємницької діяльності.

 

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Основною метою цього розділу є створення сприятливих умов для стабільного розвитку малого підприємництва. Роботу з розвитку інфраструктури підтримки підприємництва  передбачається проводити за наступними напрямками:

Ø Здійснення заходів із запровадження обліку установ інфраструктури підтримки підприємництва різних форм власності;

Ø Формування системи взаємодії інституцій підтримки підприємництва та забезпечення загальної координації їх співпраці  в питаннях підтримки суб’єктів малого підприємництва;

Ø Надання методичної допомоги установам інфраструктури підтримки підприємництва, асоціаціям, спілкам та ін. громадським організаціям підтримки малого підприємництва (визначеними за результатами конкурсу), що забезпечують інформаційні, консалтингові, маркетингові, тренінгові та ін. послуги для СМП, та забезпечують їх правовий захист;

Ø Надання допомоги у створенні кредитних спілок, в тому числі сільській місцевості (інформаційно-організаційні семінари, консультативна підтримка);

Ø Формування мережі консалтингових установ;

Ø Відкриття лізингових центрів для зменшення витрат малого підприємництва для придбання засобів виробництва;

Ø Створення закупівельних пунктів сільгосппродукції.

З метою активізації становлення громадянського суспільства планується сприяти самоорганізації підприємців, підвищенню ефективності роботи їх громадських об’єднань  та організацій роботодавців, а також консолідації їхньої діяльності, розвивати соціальне партнерство.

Планується спільно з громадськими організаціями промисловців і підприємців проводити роботу з підвищення культури ведення підприємницької діяльності за рахунок поширення досвіду успішних підприємців, а також надання  інформаційно-консультативних, освітніх послуг членами громадських організацій.

 

5.Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва.

Метою розділу є підвищення доступності систем навчання та підвищення кваліфікації управлінських кадрів і спеціалістів для сфери малого підприємництва.

Продовжуватиметься навчання безробітних громадян з питань започаткування власної справи.

Проводитимуться навчальні семінари з актуальних питань підприємницької діяльності із залученням спеціалістів  податкової служби.

Планується направити бажаючих для участі в навчанні за Програмою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива».

 

 

 

 

 


                                                            6. Напрями діяльності та ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

розвитку малого і середнього підприємництва у Новоселицькому районі на 2015-2016 роки

 

Пріоритетні

завдання

Заходи

Термін

виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Вартість

тис.грн.

Очікуваний результат

2015

2016


 

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

І. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької  діяльності

1.1.

Створення сприятливого регуляторного середовища у сфері підприємництва

Підвищення прозорості діяльності  органів влади через впровадження чітко визначених процедур обов’язкового публічного обговорення кожного проекту регуляторного акту

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення правових перешкод для розвитку господарської діяльності

 

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів регуляторними органами

IV квартал 2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Визначення економічних сфер, що потребують регулювань з боку місцевих органів влади

 

Проведення семінару-навчання для працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з метою роз’яснення нормативно-правових документів

ІІ півріччя 2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Вивчення чинного законодавства в сфері регуляторної політики

1.2.

Поглиблення регуляторної  реформи

Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Визначення впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва

 

 

Оприлюднення на електронних інформаційних ресурсах та в засобах масової інформації проектів регуляторних актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  району з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення цих проектів за участю представників громадськості

2015-2016 рр.

Регуляторні органи району,

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

Кошти районного

бюджету

2,0

2,0

Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення правових     перешкод для розвитку господарської діяльності

 

 

Інформування підприємців щодо видання нормативно-правових актів на нарадах, круглих столах, надання відповідної інформації громадськими об’єднаннями підприємців

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів

 

 

Здійснювати базове повторне і періодичне відстеження результативності чинних регуляторних актів, що зачіпають інтереси малого підприємництва

постійно

Регуляторний орган, який прийняв відповідний регуляторний акт

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Реалізація принципу ефективності державної регуляторної політики

1.3.

Підтримка економічної конкуренції, забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності всіма суб’єктами господарювання

Дослідження регіональних ринків товарів та послуг з метою оперативного визначення становища на них суб’єктів господарювання

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, сільські ради

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Утвердження ефективної системи правового захисту підприємців

Забезпечення застосування положень нормативно-правових актів щодо персональної відповідальності керівників органів виконавчої влади за видання регуляторних актів, що негативно впливають на розвиток підприємництва.

постійно

Прокуратура  Новоселицького району

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Утвердження ефективної системи правового захисту підприємців

Забезпечення рівних  можливостей  набуття суб’єктами малого підприємництва  права на земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності

постійно

Буковинська універсальна біржа, РДА, сільські ради

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення  доступу  суб’єктам господарювання до набуття права на земельні ділянки

 

 

 

Розміщення регіональних або державних замовлень серед суб’єктів підприємництва

2015-2016 рр.

Тендерні комітети

Згідно плану державних закупівель

 

 

Забезпечення доступу до нових ринків збуту, підвищення конкуренції.

 

 

Проводити робочі консультації з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців  щодо актуальних питань регулювання певних сфер господарської діяльності

щоквартально

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення права участі громадськості у здійсненні регуляторної діяльності

1.4.

Здійснення нормативного регулювання, адекватного рівню ринкових відносин

Провести „круглий стіл” з питань удосконалення політики щодо справляння місцевих податків і зборів

І півріччя 2015 р.

ОДПІ в Новоселицькому районі

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Удосконалення податкової політики щодо малого підприємництва

 

Вивчити та поширити досвід  розгляду органами місцевого самоврядування питань  щодо встановлення ставок єдиного і фіксованого податків, вартості патентів, орендної плати за використання приміщень з врахуванням пріоритетності галузей економіки

ІІ півріччя 2015 р.

Фінансове управління  РДА, ОДПІ

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Поширення прогресивних форм стимулювання пріоритетних напрямків розвитку економіки

 

 

На підставі звернень громадян, проводити аналіз практики застосування нормативно-правових актів у сфері регулювання та підтримки малого підприємництва, надавати пропозиції щодо їх удосконалення

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення своєчасного перегляду неефективних місцевих регуляторних актів

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

 2.1.

Удосконалення  механізмів та підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку малого підприємництва

Надання консультацій в отриманні пільгових цільових кредитів підприємствами виробничого направлення для зміцнення матеріально-технічної бази, реконструкції та капітального ремонту будівель, споруд, приміщень, придбання обладнання, проведення модернізації технологічного процесу 

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

 

 

Кредитні ресурси

 

 

900

1000

Збільшення сум коштів, що спрямовуються на підтримку малого та середнього підприємництва, розширення кола отримувачів фінансової допомоги

 

Обстеження потреб малого підприємництва щодо отримання фінансових ресурсів для започаткування та ведення бізнесу

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Розширення можливостей для доступу суб’єктів малого підприємництва до позабюджетних фінансових ресурсів

 

 

Постійне оновлення банку даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг в сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації для представників малого бізнесу

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

Районний бюджет

 

 

Забезпечення доступу до інформації для представників малого бізнесу щодо банківських послуг

 

 

При формуванні районного бюджету передбачити не менше 0,5 % від річних доходів, кошти на виконання заходів Програми

2015-2016 рр.

Фінансове управління РДА

Районний бюджет

не менше 0,5 %

не менше 0,5 %

Забезпечення виконання заходів Програми

2.2.

Стимулювання фінансових організацій

до співпраці з малим бізнесом

Залучення представників фінансових організацій: комерційних банків, кредитних спілок, фонду підтримки підприємництва, страхових організацій, лізингових компаній до роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва з метою розширення джерел фінансування  

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури  РДА,

координаційна ради з питань розвитку підприємництва

В межах бюджетних коштів, виділених на утримання служби

 

 

Розширення можливостей для доступу суб’єктів малого підприємництва до позабюджетних фінансових ресурсів

Через засоби масової інформації доводити до відому про пільгове кредитування господарств і підприємств АПК із залученням коштів комерційних банків, кредитних спілок, спеціалізованих фондів тощо.

2015-2016 рр.

Управління агропромислового комплексу РДА

Провести організаційні заходи

 

 

Вдосконалення інфраструктури аграрного сектора

2.3.

Створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності суб’єктів малого підприємництва

Залучення суб’єктів малого підприємництва до реалізації інвестиційних проектів

2015-2016 рр.

 

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

 

Залучені кошти

 

 

Створення нових робочих місць

Залучати на конкурсних засадах до обслуговування автобусних маршрутів загального користування перевізників  різних форм власності

постійно

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Створення нових робочих місць

 

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

3.1.

Налагодження та поглиблення міжрегіонального і міжнародного  співробітництва

Налагодження постійних контактів (в т.ч. через вищестоящі органи влади) з іноземними посольствами та зарубіжними організаціями підприємців щодо обміну інформацією про бізнес-пропозиції та інвестиційні проекти

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Підвищення рівня інформованості інвесторів, створення умов для збільшення обсягів іноземних інвестицій в малі та середні підприємства

Реалізація  інвестиційної  діяльності району

 

 

Будівництво міні-птахоферми на 9,5 тисяч голів птиці ремонтного молодняка курей, пташника курей-бройлерів, кормоцеху, адміністративно-побутових та складських приміщень, фруктосховища; (І черга будівництва -блок 1-пташник з адміністративно-побутовими приміщеннями, блок 2 - санпропуск, блок 3 - прохідна, блок 9 - кормоцех-склад, блок 12-дворовий туалет, блок 13-навіс для сільсьгосптехніки, блок 17-пожрезервуари (2 шт), блок 18-первинні засоби гасиння, блок 19-пожежні водозабірні колодязі); Чернівецька обл., Новоселицький район, с.Остриця, вул.Животноводів,2

2015-2016 рр.

Фермерське господарство "МІХАНЖ-Д"; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Магала

Власні кошти

2000

2000

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Нове будівництво фотовольтаїчної електростанції на сонячних батареях (об'єкта альтернативної енергетики з використанням енергії сонця); Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Топорівці, вул. Топорівська, 60

2015-2016 рр.

ТОВ "Екотехнік-Рідківці"; Новоселицький р‑н, с. Рідківці, вул. Ярошинська, 2;

Власні кошти

0,35 млд. грн

0,35 млд. грн

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Нове будівництво фотовольтаїчної електростанції на сонячних батареях (об'єкта альтернативної енергетики з використанням енергії сонця); Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Рідківці, вул. Ярошинська, 2

2015-2016 рр.

ТОВ "Екотехнік-Рідківці"; Новоселицький р‑н, с. Рідківці, вул. Ярошинська, 2;

Власні кошти

0,15 млд. грн

0,15 млд. грн

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Реконструкція власної нежитлової будівлі з міні-баром та прибудови бокса автосервісу, допоміжних, офісних приміщеень та будівництво магазину; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Маршинці, вул. Леніна , 191-А

2015-2016 рр.

Литвин Ілля Героргійович; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Строїнці,

Власні кошти

150

150

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Будівництво фруктосховища СФГ "БОЯНИ-ГЛИНИЦЯ" для зберігання фруктів на 720 тон з регульованим холодильним режимом та регульованим газовим середовищем; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Бояни, вул. Прутська, 35-б

2015-2016 рр.

СФГ "БОЯНИ-ГЛИНИЦЯ"; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Бояни,

Власні кошти

2100

100

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Реконструкція власної нежитлової будівлі (магазину) з прибудовою та надбудовою під торгівельний коплекс; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Бояни, вул. Головна, 54

2015-2016 рр.

Федоряк Марія Флорівна; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Бояни

Власні кошти

1000

1000

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Реконструкція власної нежитлової будівлі (магазину) з прибудовою та надбудовою під торгівельний комплекс; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Бояни, вул. Головна, 54-А

2015-2016 рр.

Русой Олена Віорелівна; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Бояни

Власні кошти

2500

2500

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Реконструкція будівлі бару "Оскар" добудовою під Торгівельно-готельний комплекс; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, м. Новоселиця, вул. Центральна, 21

2015-2016 рр.

Федорук Валентина Леонідівна; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, м. Новоселиця, вул. Пирогова, 3/1;

Власні кошти

1500

1500

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Реконструкція індивідуального житлового будинку під аптеку по продажу готових ліків, магазин по продажу змішаних товарів та міні-бар; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Черленівка, вул. Головна, 75

2015-2016 рр.

Банар Христина Леонідівна; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Черленівка, вул. Б.Хмельницького, 6-А;

Власні кошти

200

200

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Реконструкція орендованої нежитлової будівлі (магазину) під аптеку; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Бояни, вул. Головна, 57

2015-2016 рр.

Пукаєвич Ольга Іванівна; Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Чорноморська, 13;

Власні кошти

100

100

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Реконструкція існуючої будівлі аптеки з магазином з добудовою під аптеку, магазин змішаних товарів, стоматологічний кабінет, перукарню, банкетний зал, кафе-бар на 24 місця, танц-клас, офісних та житлових приміщень; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. 

2015-2016 рр.

Шкьопу Анатолій Васильович; Чернівецька обл., Новоселицький р‑н, с. Тарасівці, вул. Пирогова, 7;

Власні кошти

200

200

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

 

 

Будівництво дорожнього комплексу в зоні митного поста Мамалига

2015-2016 рр.

Інвестор

Власні кошти

35700

35700

Розвиток інвестиційної  діяльності в  районі

3.2.

Спрощення доступу суб’єктів малого підприємництва до ресурсної бази району

Забезпечення постійного доступу суб’єктів малого підприємництва до інформації щодо майна, яке пропонується до продажу  або передачі в оренду, шляхом висвітлення їх в засобах масової інформації

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, галузеві управління РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення рівних умов отримання ресурсів територіальної громади району, підвищення питомої ваги малого підприємництва у розвитку економіки району

3.3.

Підвищення ефек-тивності діяльності СПД за рахунок скорочення часу та економії  коштів на пошук необхідної для їхньої діяльності інформації

Забезпечення доведення через засоби масової інформації відомостей щодо встановлення платежів і тарифів на послуги, необхідні для заснування суб’єкта підприємництва та ведення його діяльності  

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення рівних умов отримання ресурсів територіальної громади району  через засоби масової інформації

3.4.

Забезпечення відкритості та оперативності отримання інформації щодо суб’єктів підприємництва

Проведення робіт з актуалізації інформаційного фонду інформаційно-аналітичної системи розвитку підприємництва у районі за інформацією Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та інших організацій власників інформації про суб’єкти господарської діяльності

2015-2016 рр.

Державний реєстратор Новоселицької РДА

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення рівних умов отримання ресурсів територіальної громади району  через засоби масової інформації

 

 

Пропонувати органам місцевого самоврядування створювати в селах кооперативи по наданню послуг особистим господарствам населення, пункти ветеринарного обслуговування, ветеринарні   аптеки та іншу інфраструктуру

2015-2016 рр.

Управління

агропромислового комплексу і продовольства РДА

 

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення рівних умов отримання ресурсів територіальної громади району, підвищення питомої ваги малого підприємництва у розвитку економіки району

 

 

Створити необхідну мережу машинно-технологічних станцій, пунктів прокату сільськогосподарської техніки, а також максимально зберегти цілісність інженерно-технічної служби сільгосппідприємств

2015-2016 рр.

Управління

агропромислового комплексу РДА

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу на селі

3.5.

Сприяння самоорганізації підприємців,

розвитку соціального підприємства

Організаційне та інформаційне  забезпечення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва для удосконалення підприємницького середовища

щомісячно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

 

районний бюджет

2,0

2,0

Розвиток партнерських відносин між органами державної влади та підприємцями, консолідація зусиль щодо реалізації потенціалу малого підприємництва всіх причетних до цього процесу сторін

3.6.

Удосконалення  механізму започаткування процедури отримання дозволів і погоджень через «Дозвільний центр» та Центр надання адміністративних послуг

Поширити досвід оптимізації  процедури видачі документів дозвільного характеру за принципом «Дозвільний офіс»

2015-2016 рр.

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

районний бюджет

5,0

5,0

Спрощення процедури започаткування власного бізнесу

 

Забезпечення подальшого розвитку дозвільного офісу та Центру надання адміністративних послуг

2015-2016 рр.

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

В межах

кошторису

 

 

Забезпечення роботи «Дозвільного центру» та Центру надання адміністративних послуг

 

Створення програмного продукту щодо функціонування електронного документообігу між учасниками «Дозвільного центру» та Центру надання адміністративних послуг

2015 рік

Новоселицька РДА

районний бюджет

50,0

 

Забезпечення роботи «Дозвільного центру» та Центру надання адміністративних послуг

 

Технічне обслуговування програмного забезпечення «Дозвільного центру» та Центру надання адміністративних послуг

2015-2016 рр.

Новоселицька РДА

районний бюджет

20,0

20,0

Забезпечення роботи «Дозвільного центру» та Центру надання адміністративних послуг

 

 

Забезпечення діяльності інформаційно-консультативного центру при управлінні економіки та розвитку інфраструктури РДА (придбання оргтехніки)

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

районний бюджет

15,0

15,0

Забезпечення роботи інформаційно-консультативного центру

ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

Проводити тематичні опитування у молодіжному середовищі з питань працевлаштування незайнятої молоді

2015-2016 рр.

Управління освіти, молоді та спорту РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Покращення підприємницького середовища для забезпечення діяльності   малого бізнесу

 

4.2.

Удосконалення інформаційно-консультативної підтримки малого підприємництва

Організація проведення реконструкції та модернізації ринків, відкриття на їх територіях підприємств побутового обслуговування, громадського харчування, розширення переліку послуг, що надаються на ринках

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

Залучені кошти

 

 

Створення умов для цивілізованого ведення бізнесу

 

 

Висвітлення регіональної політики з питань підтримки малого підприємництва  через засоби масової інформації

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

Кошти районного бюджету

2,0

 

2,0

Забезпечення рівних умов отримання ресурсів територіальної громади району  через ЗМІ

 

 

Постійна співпраця з Новоселицькою районною громадською організацією «Асоціація підприємців Новоселиччини» щодо:

- захисту прав підприємців;

- підготовки інвестиційних проектів;

- участі у транскордонному співробітництві;

- проведенні тематичних семінарів.

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Покращення підприємницького середовища для забезпечення діяльності   малого бізнесу

4.3.

Просування товарів і послуг  підприємств малого бізнесу на регіональні та зарубіжні ринки

Організація  та проведення міжнародних ділових зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів, виставок та ярмарків за участю чернівецьких підприємств малого бізнесу, в т.ч. на території країн-партнерів

Постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

 

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Зростання експертного потенціалу вітчизняного малого підприємництва, розвиток субконтрактації

4.4.

Розвиток   цивілізованого ринку туристичних та екскурсійних послуг

Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у створення районної туристично-рекреаційної галузі економіки

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

 

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Розширення сфер діяльності суб’єктів малого підприємництва, перехід до ринкових методів регулювання та розвитку туристичного-рекреаційної галузі господарства

 

 

Створення високоякісної рекламної продукції  та участь у національних і міжнародних туристичних виставково-ярмаркових заходах

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

 

районний бюджет

10,0

10,0

Розширення сфер діяльності суб’єктів малого підприємництва, перехід до ринкових методів регулювання та розвитку туристичного-рекреаційної галузі господарства

 

 

Створення та постійне оновлення бази даних приватних садиб району, що надають послуги з обслуговування відпочиваючих

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

 

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Розширення сфер діяльності суб’єктів малого підприємництва, перехід до ринкових методів регулювання та розвитку туристичного-рекреаційної галузі господарства

V. Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва

5.1.

Забезпечення якісного, сучасного навчання  для професійного росту кадрів у сфері малого підприємництва

Регулярне проведення семінарів з проблем реєстрації суб’єктів господарської діяльності,  отримання дозволів із залученням соціально-незахищених верств населення

постійно

Галузеві управління району

районний бюджет

5,0

5,0

Підтримка освітнього рівня підприємців з питань сучасних методів ведення бізнесу, впровадження ринкових методів управління у сфері малого підприємництва

 

 

Проведення навчання адміністраторів «Дозвільного центру» та Центру надання адміністративних послуг

2015 рік

Адміністратори «Дозвільного центру» та Центру надання адміністративних послуг

районний бюджет

  15,0

 

Підвищення освітнього рівня

5.2.

Створення сприятливих умов до залучення підприємницької діяльності безробітних, жінок, молоді, інвалідів, звільнених у запас військовослужбовців

Проведення профорієнтації незайнятого населення  на самостійну зайнятість та зайняття підприємницькою діяльністю

2015-2016 рр.

Управління праці та соціального захисту населення РДА,

районний центр зайнятості

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Підвищення рівня зайнятості населення району, в т.ч. соціально вразливих верств,  створення нових робочих місць

Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2015-2016 рр.

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

 

Підвищення рівня зайнятості населення району, в т.ч. соціально вразливих верств,  створення нових робочих місць

Надання безробітним одноразової виплати допомоги по безробіттю  для започаткування  власної справи

2015-2016 рр.

Районний центр зайнятості

 

 

Підвищення рівня зайнятості населення району, в т.ч. соціально вразливих верств,  створення нових робочих місць

5.3.

Забезпечення соціального захисту найманих працівників

Здійснення контролю за укладанням трудових договорів між працівниками і суб’єктами господарювання, які використовують найману працю

постійно

Районний центр зайнятості

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Забезпечення дотримання суб’єктами малого підприємництва вимог законодавства про працю

 

 

Навчання з питань охорони праці персоналу малих підприємств, перевірки знань та навичок

постійно

Управління праці та соціального захисту населення РДА

За рахунок коштів підприємств

 

 

Забезпечення дотримання суб’єктами малого підприємництва вимог законодавства про працю

5.4.

Перепідготовка управлінських кадрів для сфер підприємництва

Впровадження заходів щодо перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива” (навчання, випуск, стажування за кордоном, супроводження проектів)

Постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах кошторису на утримання служби

 

 

 

Кадрове забезпечення

VI. Реалізація інноваційних проектів та пілотних програм

6.1.

Підвищення ефективності взаємодії підприємницького сектору, органів влади і освітніх установ з метою забезпечення  для випуску конку-рентоспроможної продукції товаро-виробниками

Проведення  поглиблених досліджень вивчення можливостей та доцільності створення територіально-галузевих кластерів

2015 р.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, галузеві управління

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Впровадження   суб’єктами підприємництва сучасних форм і механізмів організації праці, підвищення інвестиційної привабливості району

 

Організація та проведення семінарів щодо механізмів впровадження кластерної моделі розвитку економіки

2015 р.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, галузеві управління

В межах кошторису на утримання служби

 

 

Впровадження суб’єктами підприємництва сучасних форм і механізмів організації праці, підвищення інвестиційної привабливості району

6.2.

Підвищення ефективності та стабільності діяльності малого підприємництва

-   Проведення круглих столів за участю представників влади та фірм – учасників франчайзингових відносин щодо проблем та перспектив розвитку франчайзингу в районі

2015 р

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

В межах

кошторису на утримання служби

 

 

Поліпшення фінансових показників діяльності суб’єктів малого підприємництва, зменшення кількості безприбуткових підприємств

 

Презентація торгових марок в регіоні

2015-2016 рр.

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА

Кошти Асоціації франчайзингу

 

 

Здійснення реклами діяльності суб’єктів малого підприємництва

 

Забезпечення участі місцевих  підприємств малого бізнесу у франчайзингових виставках, конференціях, форумах тощо

постійно

Управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, Асоціація франчайзингу

Власні кошти суб’єктів підприємництва

 

 

Здійснення реклами діяльності суб’єктів малого підприємництва

 

 

7. Ресурсне забезпечення

ПРОГРАМИ розвитку малого і середнього підприємництва у Новоселицькому районі на 2015-2016 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2014 рік

(станом на 01.10.2014р.) (тис.грн.)

2015 рік

 (тис.грн.)

2016 рік

(тис.грн.)

Всього витрати на виконання програми

(не враховуючи кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування). (тис.грн.)

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

8300,0

546476,0

546511,0

1092987

Районний бюджет

0

126,0

61,0

187,0

Кошти суб’єктів підприємництва

7500,0

545450

545450

1090900

Кредитні ресурси

800,0

900

1000

1900

 

 

 

 


 

8. Система управління та контролю за ходом виконання програми

 

Управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації здійснює організаційне супроводження виконання Програми і є розпорядником коштів районного бюджету, що спрямовуються на підтримку малого та середнього підприємництва.

Моніторинг реалізації Програми здійснюється щокварталу. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання Програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Передбачається поетапне виконання заходів щодо реалізації Програми та можливість внесення необхідних корективів.

Щоквартально проводитимуться засідання районної координаційної ради з питань розвитку та підтримки підприємництва, за результатами яких прийматимуться відповідні рішення направлені на виправлення негативних явищ, що мають місце в сфері підприємництва.

Стан виконання Програми щорічно заслуховуватиметься на засіданні колегії при голові районної державної адміністрації, профільної комісії та на сесії районної ради.

         Управління економіки та розвитку інфраструктури щоквартально про хід виконання Програми інформує районну  та  обласну державні адміністрації.

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                          І.Балацко

 

 

 

Виконавець:

Начальник управління  розвитку

інфраструктури районної державно

адміністрації                                                                                                            Л.Істратій

Новоселицька районна рада