Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №5-1/15 від 26.11.2015. Про затвердження Положення про постійні комісії Новоселицької районної ради VІІ скликання
завантажити документ

У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
І сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ №5 - 1/15

 26 листопада 2015 року  м. Новоселиця

Про затвердження Положення про постійні
комісії Новоселицької районної ради VІІ
скликання


Керуючись частиною 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про постійні комісії Новоселицької районної ради VІІ скликання (додається).


 Голова районної ради
  Д.Вакарюк


 

                                                                         Додаток

                                                                    до рішення І сесії районної

 ради VІІ cкликання від 26 .11.15р.

                                           №5-1/15 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради VІІ скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Основною формою роботи постійних комісій ради є засідання.

2.Засідання постійної комісії є правомочними, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

3.Засідання комісій може бути чергове або позачергове.

4.Чергове засідання комісії в обов’язковому порядку проводиться перед кожною сесією ради. На засідання члени комісії запрошуються працівниками виконавчого апарату ради відповідальними за організацію роботи комісії. Дата і час проведення засідання комісії погоджуються з її головою.

5.За 7 днів до початку роботи комісій відділом організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення складається графік проведення засідань комісій, який затверджується головою районної ради.

6.Для вирішення важливих питань, що входять до відання комісії, може скликатися її позачергове засідання.

7.Ініціаторами скликання позачергового засідання комісії можуть бути голова відповідної комісії або більшість її членів, голова  ради або його заступник, президія ради, депутатська фракція (група), рада та голова районної державної адміністрації.

8.Засідання постійних комісій як правило проводяться відкрито і гласно.

9.За рішенням більшості голосів членів відповідної комісії може проводитися її закрите засідання.

10.Для забезпечення ефективності роботи комісій працівником відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення районної ради, відповідальним за організацію роботи комісій складається план роботи засідання комісій, який попередньо погоджується з головою комісії.

11.На засіданнях постійних комісій попередньо розглядаються проекти рішень з профільних питань комісії, що вносяться на розгляд чергової або позачергової сесії (програми, районний бюджет, кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження), заслуховуються звіти, інформації та інші  питання, віднесені до їх відання.

За результатами розгляду зазначених питань комісією готується висновок, який оформляється на відповідному бланку, затвердженого «Інструкцією з питань діловодства в Новоселицькій районній раді».

12.За дорученням ради, голови ради, його заступника або з власної ініціативи постійні комісії можуть вивчати діяльність підзвітних раді підприємств та установ, а також ситуацію на підприємствах, установах та організаціях, їх філіях і відділеннях, незалежно від форм власності, розташованих на території району з питань віднесених до відання ради та районної державної адміністрації.

За результатами такого вивчення постійні комісії готують рекомендації.

13.Висновки та рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем. При розподілі голосів порівну, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував головуючий на комісії.

14.Напрацьовані комісіями висновки, що стосуються сесійних питань, підлягають обов’язковому розгляду на пленарному засіданні ради.

15.За результатами роботи комісія може безпосередньо направляти свої висновки до керівників установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності, органів державної влади і місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів.

16.Про результати розгляду висновків і рекомендацій постійних комісій і вжиті заходи посадові та службові особи повинні повідомити комісію у встановлений чинним законодавством термін.

17.Постійні комісії мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень додаткові матеріали та документи необхідні для прийняття ними відповідного рішення з питань, що належать до їх відання.

18.Постійні комісії можуть самостійно розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх повноважень, які в подальшому вносяться на розгляд сесії.

19.Постійні комісії ради здійснюють контроль за виконанням рішень ради, що стосуються питань віднесених до їх відання.

20.Якщо один із членів комісії не згідний з висновками або рекомендаціями комісії і наполягає на своїй пропозиції, він має право самостійно при розгляді відповідного питання озвучити її на пленарному засіданні.

21.Організація роботи постійної комісії покладається на її голову.

22.Голова комісії веде засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, обєднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

23.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар комісії.

24.В роботі засідання комісії обов’язково беруть участь керуючий справами ради, працівник виконавчого апарату  ради відповідальний за організацію роботи комісії та доповідачі з питань, що розглядаються і заслуховуються на комісії.

25.В роботі засідання комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова ради, його заступник, голова районної державної адміністрації, його заступники, народні депутати України, депутати обласної ради та будь-який депутат ради.

26.Засідання комісії оформляється протокольно. Протокол засідання веде секретар комісії. При відсутності секретаря обов'язки по веденню протоколу за рішенням комісії, покладаються на одного із членів комісії. Протокол засідання комісії підписується головою та секретарем. В разі відсутності останнього відповідним членом комісії, що виконував функції секретаря.

27.Для фахового вивчення питань і відпрацювання конкретних висновків та рекомендацій постійна комісія може створювати  робочі групи або залучати окремих відповідних спеціалістів, експертів та представників громадськості.

28.Питання, які належать до відання кількох комісій за ініціативою відповідних комісій,  дорученням сесії, голови ради, його заступника, президії ради та депутатської фракції (групи) можуть розглядатися на спільних засіданнях комісій. В такому випадку прийняті висновки і рекомендації підписуються головами цих комісій.

29.Голова комісії, а в разі його відсутності заступник чи секретар комісії, виступають на пленарних засіданнях з доповідями та співдоповідями з питань віднесених до повноважень комісії.

30.Постійні комісії обов’язково на своїх засіданнях розглядають план роботи ради на півріччя та вносять відповідні пропозиції.

31.На засідання постійних комісій працівником відділу організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення районної ради, відповідальним за організацію роботи комісій запрошуються представники засобів масової інформації, які  в подальшому на сторінках своїх видань висвітлюють роботу комісій.

32.Організаційно-методичне, технічне, інформаційне та інше забезпечення роботи постійної комісії здійснює працівник  виконавчого апарату  ради відповідальний за організацію роботи комісії.

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

РАЙОННОЇ РАДИ

 

1.Комісія  з питань регламенту, законності та надзвичайних ситуацій.

 

2.Комісія з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

 

3.Комісія з питань охорони здоров’я та  соціального захисту населення.

 

4.Комісія з питань освіти, культури,  молоді та  спорту.

 

5.Комісія  з питань промисловості,  розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, інвестиційної діяльності  та   транскордонного  співробітництва.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

 

1.Комісія  з питань регламенту, законності та надзвичайних ситуацій:

   

- розглядає всі проекти рішень що стосуються з питань регламенту, законності та надзвичайних ситуацій, які вносяться на розгляд чергової або позачергової сесії, за результатами готує відповідні висновки, доповіді та співдоповіді;

- за дорученням ради або з власної  ініціативи розробляє проекти рішень з питань віднесених до повноважень комісії  та  вносить їх на розгляд ради;

- бере участь у підготовці та розробці проектів районних програм, які належать до відання комісії, заслуховує інформацію і звіти про хід їх виконання;

- розглядає відповідні розділи і показники проектів Програми економічного і соціального  розвитку району та районного бюджету з питань віднесених до повноважень комісії, вносить свої пропозиції і зауваження;

- за дорученням ради, її керівництва або за власної ініціативою аналізує та вивчає стан дотримання статутних вимог керівниками комунальних  підприємств і установ, законність передачі в оренду, позичку та приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад, інші питання, що відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування, готує відповідні рекомендації;

- розглядає протести прокурора, судові рішення, листи, звернення, заяви, скарги, клопотання громадян, організацій, підприємств та установ з питань віднесених до повноважень комісії, приймає відповідні рішення щодо їх вирішення по суті;

- спільно з районною державною адміністрацією, зацікавленими службами та організаціями бере участь у розробці заходів з проведення протипаводкових робіт, ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, зменшення ймовірності підтоплення в зоні р.Прут та інших надзвичайних ситуацій;

- взаємодіє з правоохоронними та контролюючими органами району;

- здійснює контроль за дотриманням депутатами, головами постійних комісій, уповноваженими представниками депутатських фракцій (груп), виконавчим апаратом ради, управліннями і відділами районної державної адміністрації  та їх посадовими особами Регламенту, положень про президію та постійні комісії ради;

- розглядає пропозиції  і  готує  висновки  щодо внесення змін та доповнень до Регламенту, положень про президію та постійні  комісії   ради;

- перед пленарним засіданням чергової або позачергової сесії розглядає проект  порядку денного та регламенту роботи ради, готує відповідні висновки та надає пропозиції;

- аналізує активність депутатів  в розрізі політичних партій, фракцій (груп) щодо внесення ними на розгляд ради  запитів, звернень, пропозицій, критичних зауважень, підготовки проектів рішень, виконання доручень ради та ії органів;

- готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань додержання норм депутатської етики;

-аналізує стан відвідування депутатами сесій ради, засідань президії та постійних комісій,  готує відповідні висновки та рекомендації;

- готує пропозиції щодо заснування нових чи ліквідацію діючих комунальних підприємств та установ,  відповідні висновки щодо призначення або звільнення  їх керівників;

- розглядає пропозиції щодо вступу  ради в асоціації, об'єднання органів місцевого самоврядування чи виходу з них;

   -з питань віднесених до повноважень комісії заслуховує керівників відповідних підрозділів районної державної адміністрації, установ, підприємств та організацій;

- здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень прийнятих радою;

- пропонує питання для включення до плану роботи ради, які підлягають розгляду комісією;

- за дорученням ради вирішує інші питання в межах повноважень наданих органам місцевого самоврядування.

 

2.Комісія з питань планування бюджету, фінансів та управління об'єктами спільної власності територіальних громад  району:

 

- розглядає всі проекти рішень, що стосуються питань планування бюджету, фінансів та управління об'єктами спільної власності територіальних громад  району, які вносяться на розгляд чергової або позачергової сесії, готує відповідні висновки, доповіді та співдоповіді;

- аналізує та вивчає проект рішення про районний бюджет щодо загального обсягу доходів та видатків, встановлення розміру оборотної касової готівки і резервного фонду, розподілу міжбюджетних трансфертів, переліку захищених статей, видатків на фінансування районних програм та програм, які фінансуються в межах загальних асигнувань головних розпорядників коштів, вносить пропозиції та зауваження;

- вивчає питання щодо:

· обґрунтованості при плануванні надходжень та витрат бюджетних коштів;

· використання коштів з резервного фонду районного бюджету;

· фінансово-економічного обґрунтування з перекидки коштів;

· дотримання головними розпорядниками бюджетного законодавства;

· надходжень та використання коштів з бюджету розвитку;

· бюджетного запиту головних розпорядників на їх відповідність меті, пріоритетності та ефективності  використання коштів;

· об’єднання на договірних засадах коштів бюджетів для виконання спільних проектів або спільного фінансування комунальних підприємств, організацій та установ;

· розміщення вільних бюджетних коштів на рахунках в банківських установах;

· пропозиції зі створення позабюджетних фондів;

· порушень затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів у кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями;

· порушень вимог при здійсненні попередньої оплати  за товари, роботи, послуги за рахунок бюджетних коштів та порядку і термінів здійснення такої оплати;

· порушень встановленого порядку або термінів розгляду проекту та прийняття рішення про районний бюджет;

· видатків при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- заслуховує звіти про виконання районного бюджету, програми приватизації, керівників комунальних підприємств та установ, головних розпорядників коштів з питань фінансової діяльності; 

- розглядає пропозиції щодо відчуження, передачі в оренду, позичку або придбання об'єктів комунальної власності;

- готує пропозиції щодо заснування нових чи ліквідацію діючих комунальних підприємств та установ,  відповідні висновки щодо призначення або звільнення  їх керівників;

- розглядає листи, звернення, клопотання, скарги та заяви громадян, установ, підприємств і організацій з питань повноважень комісії,  приймає відповідні рішення щодо їх вирішення по суті;

- розробляє проекти рішень та подає їх на розгляд ради;

- здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень прийнятих радою;

- пропонує питання для включення до плану роботи ради, які підлягають розгляду комісією;

- за дорученням ради вирішує інші питання в межах повноважень  органів місцевого самоврядування.

 

3.Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення:

- розглядає всі проекти рішень з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, які вносяться на розгляд чергової або позачергової сесії, за результатами готує відповідні висновки, доповіді та співдоповіді;

- за дорученням ради або з власної  ініціативи розробляє проекти рішень з питань віднесених до повноважень комісії  та  вносить їх на розгляд ради;

- бере участь у підготовці та розробці проектів  районних Програм,  які належать до відання комісії, заслуховує інформацію та звіти про їх виконання;

- розглядає відповідні розділи і показники проектів Програми економічного і соціального розвитку району та  районного бюджету, що стосуються галузі охорони здоров’я   та соціального захисту населення, в межах своїх повноважень вносить  пропозиції та зауваження;

- за дорученням ради, її керівництва або з власної ініціативи аналізує та вивчає питання стану, розвитку та проблем в галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення району, готує та подає на розгляд ради, районної державної адміністрації або керівника відповідної установи рекомендації з цих питань;

- заслуховує керівників комунальних установ з питань охорони здоров’я, керівників відповідних підрозділів  районної державної адміністрації з питань  соціального захисту населення;

- розглядає пропозиції та готує висновки щодо призначення та звільнення з посад керівників Комунальних установ об’єктів спільної  комунальної власності охорони здоров’я;

- за дорученням ради, її керівництва або з власної ініціативи аналізує і вивчає питання щодо:

·     надання пільг, допомог ветеранам війни  та праці, інвалідам і багатодітним сім’ям; 

·     виплати компенсацій громадянам, які постраждали

   внаслідок Чорнобильської катастрофи, іншим категоріям малозахищених верств населення;

·     використання благодійних коштів та матеріальної допомоги;

·      поштового, телефонного, побутового   обслуговування  та  пенсійного забезпечення соціально незахищених громадян;

·     функціонування Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в с. Костичани;

·     функціонування стаціонарного  відділення для постійного або тимчасового проживання пенсіонерів в с.Стальнівці;

   -спільно з зацікавленими службами району може брати участь у вивченні питань щодо:

·     виконання зобов'язань колективних договорів та угод соцзахисту працівників, працюючих на робочих місцях зі  шкідливими  умовами праці;

·     якості  проведення атестації робочих місць тощо;

 

готує та подає на розгляд ради, районної державної адміністрації або керівника відповідної установи рекомендації з питань покращання соціального захисту населення;

- готує відповідні висновки на призначення та звільнення керівників об’єктів спільної комунальної власності;

- здійснює в межах повноважень комісії контроль за виконання рішень прийнятих радою;

- розглядає листи, звернення, клопотання, скарги та заяви з питань віднесених до відання комісії, приймає відповідні рішення щодо їх вирішення по суті;

- пропонує питання для включення до плану роботи ради, які підлягають розгляду комісією;

- за дорученням ради вирішує інші питання в межах повноважень наданих органам місцевого самоврядування.

 

4.Комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту:

 

- розглядає всі проекти рішень з питань освіти, культури,  молоді та спорту, які вносяться на розгляд чергової або позачергової сесії, за результатами готує відповідні висновки, доповіді та співдоповіді;

- за дорученням ради або з власної  ініціативи розробляє проекти рішень з питань віднесених до повноважень комісії  та  вносить їх на розгляд ради;

- бере участь у підготовці та розробці проектів  районних Програм,  які належать до відання комісії, заслуховує інформацію та звіти про їх виконання;

- розглядає відповідні розділи і показники проектів Програми економічного і соціального розвитку району та  районного бюджету, що стосуються питань освіти, культури, молоді та   спорту, в межах своїх повноважень вносить  пропозиції та зауваження;

- за дорученням ради, її керівництва або з власної ініціативи аналізує та вивчає питання стану, розвитку та проблем  стосовно освіти, культури, молоді та   спорту, готує та подає на розгляд сесії, районної державної адміністрації або керівника відповідної установи рекомендації з цих питань;

- розглядає  листи, звернення, клопотання, скарги та заяви громадян, організацій, підприємств і установ з питань відання комісії, приймає  відповідні рішення  щодо їх вирішення по суті;

- здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень прийнятих радою;

- заслуховує відповідних керівників установ, організацій і підрозділів районної державної адміністрації з питань освіти, культури, молоді та  спорту;

- готує відповідні висновки на призначення та звільнення керівників об’єктів спільної комунальної власності;

- вносить пропозиції щодо нагородження кращих спортсменів району стипендіями Новоселицької районної державної адміністрації та районної ради;

- пропонує питання для включення до плану роботи ради, які підлягають розгляду комісією;

- за дорученням ради вирішує інші питання в межах повноважень наданих органам місцевого самоврядування.

 

5.Комісія з питань промисловості, розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, інвестиційної діяльності та  транскордонного  співробітництва:

 

- розглядає  проекти рішень  стосовно питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля  та раціонального використання природних ресурсів, підприємницької, інвестиційної діяльності та  транскордонного  співробітництва, які вносяться на розгляд сесії, за результатами готує відповідні висновки, доповіді та співдоповіді;

- за дорученням ради або з власної  ініціативи розробляє проекти рішень з питань віднесених до повноважень комісії  та  вносить їх на розгляд ради;

- бере участь у підготовці та розробці проектів  районних

Програм,  які належать до відання комісії, заслуховує інформацію та звіти про їх виконання;

- розглядає відповідні розділи і показники проектів Програми економічного і соціального розвитку району та  районного бюджету, в межах своїх повноважень вносить  пропозиції та зауваження;

- розглядає листи, звернення, клопотання, скарги та заяви громадян, установ, підприємств та організацій з питань відання комісії, приймає  відповідні рішення  щодо їх вирішення  по суті;

- здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень прийнятих радою;

- заслуховує керівників відповідних підрозділів  районної державної адміністрації, установ  та організацій  питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля  та раціонального використання природних ресурсів, підприємницької, інвестиційної діяльності та  транскордонного  співробітництва;

- за дорученням ради, її керівництва або з власної ініціативи вивчає питання промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, розвитку агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля  та раціонального використання природних ресурсів, підприємницької, інвестиційної діяльності та  транскордонного  співробітництва, готує та подає на розгляд ради, районної державної адміністрації або керівника відповідної установи рекомендації з цих питань;

- взаємодіє із відділом Держгеокадастру в Новоселицькому районі Чернівецької області, іншими службами та установами;

- аналізує та вивчає участь району у спільних проектах та програмах:

●«Місцевий розвиток орієнтований на громаду»;

●«Верхній Прут»;

● «Румунія-Україна-Молдова» та інших;

- сприяє пошуку потенційних інвесторів у різні сфери економіки;

- пропонує питання для включення до плану роботи ради, які підлягають розгляду комісією;

- за дорученням ради вирішує інші питання в межах повноважень наданих органам місцевого самоврядування;

 

 

В.о.керуючого  справами районної ради                                          
                                                                      Д.Кіореско


Новоселицька районна рада

Оголошення

Об’єкт оренди: нежитлові приміщення першого поверху поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Новоселицька районна лікарня» загальною площею 19,4 кв. м., для облаштування кабінетів лікаря отоларинголога.