Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Документ №15-14/12 від 20.12.2012. Статут Комунальної установи Редакція Новоселицької районної газети "Слово правди" (Нова редакція)
завантажити документ
ЗАРЕЄСТРОВАНО
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення ХІV чергової сесії районної
ради VІ скликання
від 20.12. 2012р. №15-14/12СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
РЕДАКЦІЯ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «СЛОВО ПРАВДИ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)


ПОГОДЖЕНО:

Голова Новоселицької районної ради ___________ Шова Д.Ф.
Голова Новоселицької районної державної адміністрації ____________ Нікітович Г.І.
Головний редактор районної газети «Слово правди ___________Вакарчук Г.Л.м. Новоселиця
2012 р.І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Комунальна установа «Редакція Новоселицької районної газети «Слово правди» (далі Редакція) створена для підготовки випуску районної газети під назвою «Слово правди», додатків до неї, підготовки радіопередач та програм районного радіомовлення, а також здійснення іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України.

2.Співзазновниками Редакції є:

1)Новоселицька районна рада, місцезнаходження: м. Новоселиця, вул. Чкалова, 7, код платника податків згідно з єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 21423124, надалі за текстом «Співзасновник-1», в особі голови районної ради, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування»;

2)Новоселицька районна державна адміністрація, місцезнаходження: м. Новоселиця, вул. Центральна, 37, код платника податків згідно з єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 04062044, надалі за текстом «Співзасновник-2», в особі голови районної державної адміністрації, який діє на підставі Закону України «Про місцеві районні державні адміністрації»;

3)трудовий колектив редакції газети «Слово правди», місцезнаходження: м. Новоселиця, вул. Газети «Правди», 3, код платника податків згідно з єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 02486282, надалі за текстом «Співзасновник-3», в особі редактора газети, який діє на підставі Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», а разом надалі за текстом «Співзасновники».

3.У своїй діяльності Редакція керується Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України у сфері інформації, відповідними Угодами між Співзасновниками та цим Статутом.

4.Даний Статут визначає організаційні, економічні, правові і соціальні основи діяльності Редакції.

5.Редакція самостійна у визначенні форм та методів збору, опрацювання, публікування та озвучення матеріалів.


ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКЦІЇ

6.Редакція створена з метою:

1)оперативного інформування населення Новоселиччини з питань суспільно-політичного, економічного, культурного та спортивного життя, про інші події і факти, що мають місце в районі та за його межами;

2)всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

3)задоволення інформаційних потреб громадян, депутатів усіх рівнів, громадських організацій, політичних партій та юридичних осіб;

4)популяризації кращих творів аматорів краю, вітчизняної та світової літератури і мистецтва;

5)сприяння зміцненню та зростанню авторитету Новоселицького району —реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки і культури.

7.Основними напрямами діяльності Редакції є:

1)здійснення досліджень та проведення моніторингу в галузі інформаційної та інноваційної діяльності; 2)аналіз соціальних, економічних, екологічних, моральних, молодіжних, ветеранських, культурних та інших проблем, об’єктивне висвітлення історичних подій;

3)організація та проведення прес-конференцій, конкурсів, розробка і втілення публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних та інших програм;

4)розробка та здійснення спільних з вітчизняними та іноземними партнерами проектів;

5)залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб, в т.ч. іноземних;

6)забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного походження, мобілізаційної підготовки і мобілізації, державної політики стосовно державної таємниці та конфіденційної інформації;

7)взаємодія з громадськими організаціями та політичними партіями на основі відповідних договорів;

8)узгодження із засновниками планів розвитку матеріально-технічної бази Редакції;

9)забезпечення раціонального використання основних фондів, матеріальних і фінансових ресурсів та комунального майна;

10)організація первинного обліку, подання у встановленому порядку статистичної і бухгалтерської звітності;

11)створення безпечних умов праці та забезпечення підвищення кваліфікації працівників Редакції;

12)підвищення рентабельності видання, забезпечення прибутковості та самоокупності, збільшення тиражу газети;

13)здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.


ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РЕДАКЦІЇ

8.Редакція є юридичною особою, користується закріпленим за нею комунальним майном на праві оперативного управління, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та іншу атрибутику юридичної особи.

9.Редакція має право бути позивачем та відповідачем в суді, Господарському суді, Третейському суді, а також користуватися іншими правами та обов’язками відповідно до чинного законодавства в Україні.

10.Редакція має право отримувати у встановленому законом порядку позики та кредити для зміцнення своєї матеріальної бази.

11.Держава та Співзасновники не відповідають за зобов’язаннями Редакції, а Редакція не відповідає за зобов’язаннями держави та Спізасновників, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

12.Збитки, завдані Редакції внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

13.Для здійснення господарської діяльності Редакція залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинними законодавством України.

14.Участь Редакції в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах відповідно до чинного законодавства України та за згодою Співзасновників.

15.Права і обов'язки юридичної особи Редакція набуває з дня державної реєстрації.

16.В приміщенні Редакції не можуть діяти формування політичних партій та рухів.


ІV.НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РЕДАКЦІЇ, ДРУК ГАЗЕТИ ТА ВИХІД В ЕФІР

17.Найменування:
-повне: Комунальна установа «Редакція Новоселицької районної газети «Слово правди»;
-скорочене: КУ «Редакція районної газети «Слово правди».

18.Мізцезнаходження: вул.Газети «Правда»,3, м.Новоселиця, Чернівецька область, 60300.

19.Газета «Слово правди» виходить українською та румунською мовами один раз на тиждень — у п’ятницю. При необхідності газета може виходити додатково та видавати додатки в порядку їх заснування.

20.Сфера розповсюдження газети «Слово правди»: Чернівецька область.

21.Друк газети здійснюється у друкарнях, на підприємствах, установах та організаціях, які відповідають ліцензійним умовам. Редакція також має право самостійно займатися друкарською справою.

22.Редакція газети «Слово правди» готує радіопередачі та програми районного радіомовлення українською та румунськими мовами, які озвучуються в ефірі Чернівецькою обласною державною телерадіокомпанією на підставі укладеного договору про надання радіопослуг.

23.Сфера розповсюдження радіопередач: Чернівецька область.

24.Видавничі та ефірні відносини Редакція будує на основі відповідних фінансових угод.


V. УПРАВЛІННЯ РЕДАКЦІЄЮ

25.Управління Редакцією здійснюється відповідно до положень цього Статуту та інших законодавчих нормативно-правових актів на основі поєднання прав Співзасновників та принципів самоврядування трудового колективу.

26.Безпосереднє керівництво Редакцією здійснює головний редактор, який призначається і звільняється з посади за рішенням сесії районної ради.

27.Кандидатури на посаду головного редактора вносяться головою районної ради, головою районної державної адміністрації, загальними зборами трудового колективу Редакції.

28.Вимоги до кандидатури головного редактора: освіта вища за фахом; стаж журналістської роботи не менше 5-х років; вміння організовувати редакційний процес. Кандидатури попередньо обговорюються в постійних комісіях районної ради з питань: регламенту, депутатської діяльності, етики, контролю за виконанням рішень ради та зв’язку із засобами масової інформації; законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій; планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

29.Після затвердження головного редактора сесією районної ради між ним та районною радою в особі голови районної ради укладається відповідний контракт на термін, установлений рішенням ради.

30.Пропозиції про звільнення головного редактора з посади вносяться головою районної ради, головою районної державної адміністрації, загальними зборами трудового колективу Редакції.

31.Головний редактор:

1)самостійно вирішує питання діяльності Редакції за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до повноважень Співзасновників та трудового колективу;

2)несе повну відповідальність за ефективність діяльності Редакції, якість надання послуг, використання комунального майна, виконання укладених договорів та положень цього Статуту;

3)самостійно визначає організаційну структуру Редакції, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження голові районної ради та голові районної державної адміністрації;

4)затверджує Положення про структурні підрозділи Редакції за поданням керівників цих підрозділів;

5)за погодженням з головою районної ради та головою районної державної адміністрації призначає на посаду заступника головного редактора. Вимоги до заступника головного редактора: освіта вища за фахом, стаж журналістської роботи не менше 3-х років;

6)призначає та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших працівників;

7)встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат, передбачених Колективним договором та чинним законодавством України;

8)у межах повноважень видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Редакції;

9)подає до районної ради проекти змін до Статуту;

10)укладає господарські угоди з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також з фізичними особами, відповідно до чинного законодавства України;

11)діє без довіреності від імені Редакції, представляє її інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами;

12)має право підпису всіх необхідних документів, пов’язаних з діяльністю Редакції, у тому числі фінансових документів в органах Державного казначейства України;

13)розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

14)забезпечує та особисто розглядає скарги, що надходять на адресу Редакції, вживає необхідні заходи;

15)визначає посадові обов’язки працівників Редакції;

16)створює безпечні умови праці для всіх працюючих в Редакції, несе персональну відповідальність за шкоду заподіяну їх здоров’ю та працездатності;

17)за погодженням з Співзасновниками та трудовим колективом визначає напрями розвитку Редакції;

18)використовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Редакції;

19)несе повну особисту відповідальність за додержанням законодавства про пресу та вимог цього Статуту;

20)піклується про підвищення професійної майстерності працівників Редакції;

21)звітує на сесії районної ради про свою діяльність і діяльність Редакції газети;

22)вирішує інші питання діяльності Редакції у відповідності до чинного законодавства України, завдань Співзасновників та положень цього Статуту.

32.У разі відсутності головного редактора його обов’язки виконує заступник.


VІ. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

33.Редакцією, як дорадчий орган управління її діяльністю, утворюється редакційна колегія, яка допомагає головному редакторові здійснювати поточне керівництво Редакцією.

34.Повноваженння редакційної колегії:

1)затвердження перспективних і поточних планів діяльності Редакції;

2)визначення позиції газети з питань діяльності Редакції та розвитку її колективу;

3)розгляд питань щодо добору, розстановки і перепідготовки кадрів;

4)підготовка проектів і розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про преміювання, фонди та інших положень та інструкцій;

5)внесення подання щодо заохочення працівників Редакції;

6)розгляд інших питань, що стосуються діяльності Редакції.

35.Очолює редакційну колегію головний редактор.

36.Редколегія формується головним редактором — членів редакційного колективу, представників Співзасновників та громадськості.


VІІ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ

37.Трудовий колектив Редакції складається з творчих працівників-журналістів (вимоги: освіта вища, загальний трудовий стаж не менше 3-х років), які професійно збирають, одержують, створюють і займаються підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та радіопередач і діють на підставі трудових чи інших відносин та інших працівників Редакції газети.

38.Трудові відносини, режим роботи та відпочинок працівників Редакції регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, Колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку.

39.Редакція в особі головного редактора укладає з кожним працівником індивідуальний трудовий договір (контракт, угоду), яким визначаються умови найму, звільнення, оплати праці, взаємні права, обов’язки та відповідальність, передбачені чинним законодавством України та Колективним договором.

40.Для виконання робіт, що мають разовий характер, Редакція має право укладати договори підряду з окремими особами та колективами з оплатою праці за згодою сторін.

41.Працівники Редакції підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в установленому чинним законодавством України порядку.

42.Редакція гарантує працівникам встановлений державою мінімальний розмір заробітної плати.

43.Форми, розміри, системи оплати праці, а також інші види доходів працівників Редакції встановлюється згідно чинного законодавства України.

44.Трудовий колектив Редакції має право:
1)разом із Співзасновниками вирішувати питання щодо створення і припинення діяльності Редакції;
2)вирішувати питання економічного і соціального розвитку Редакції;
3)вносити пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту;
4)ініціювати збори Співзасновників з метою вирішення важливих та нагальних проблем Редакції;
5)вирішувати інші питання самоврядування трудового колективу.

45.Повноваження трудового колективу Редакції реалізуються загальними зборами.

46.Загальні збори:
1)розглядають, ухвалюють або відхиляють Колективний договір;
2)затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
3)обирають представників трудового колективу до складу редакційної колегії;
4)пропонують на затвердження сесії районної ради кандидатуру на посаду головного редактора;
5)визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Редакції соціальних пільг;
6)розглядають інші важливі питання діяльності Редакції в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

47.Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третіх присутніх на зборах. В період між загальними зборами інтереси трудового колективу представляє представник трудового колективу.

48.В разі незгоди трудового колективу з рішенням Співзасновників, конфліктні ситуації розв’язуються за участю представників усіх зацікавлених сторін у встановленому порядку.


VІІІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТА РЕДАКЦІЇ

49.Журналістом Редакції газети «Слово правди» є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з Редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням.

50.Належність журналіста до районної газети «Слово правди» підтверджується редакційним посвідченням або іншим документом, виданим йому Редакцією.

51. Журналіст має право:

1)на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації;

2)відвідувати державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та бути прийнятим їх посадовими особами у зв'язку із здійсненням професійних обов’язків;

3)відкрито здійснювати записи, в тому числі з використанням аудіотехніки,кіно і фотозйомок, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

4)перебувати у районах стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;

5)звертатися до спеціалістів при перевірці фактів та обставин у зв'язку з матеріалами, які надійшли до Редакції;
6)зберігати таємність авторства;
7)на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів;
8)на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;
9)поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом або під умовним ім’ям (псевдонімом);
10)користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

52.Журналіст зобов'язаний:
1)дотримуватися програми діяльності Редакції та керуватися в роботі положенням її Статуту;
2)подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію;
3)поважати права, законні інтереси, національну гідність громадян, права та законні інтереси організацій, установ і підприємств;
4)дотримуватись культури мови, коректності, принциповості і об'єктивності при підготовці та публікації матеріалів;
5)задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;
6)відмовлятися від доручення Редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;
7)представлятися та пред’являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;
8)добросовісно виконувати доручення головного редактора та учасника інформаційних відносин;
9)дбати про високу якість матеріалів, їх точність і оперативність;
10)вносити пропозиції щодо покращення роботи Редакції.

53.Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов’язків.

54.Редакція зобов’язана створити журналісту необхідні умови для виконання ним своїх професійних обов’язків та зберігати таємницю авторства.

55. Редакція може відмовити журналісту в публікації поданих ним матеріалів у випадках:

1)несвоєчасного подання матеріалу;
2)недотримання обумовлених умов;
3)низького літературного рівня матеріалу;
4)перекручення та недостовірності фактів;
5)суперечності матеріалу чинному законодавству України.


ІХ. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЇ

56.Майно Редакції становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби і грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Редакції.

557.Майно Редакції є комунальною власністю територіальних громад м. Новоселиця та сіл Новоселицького району в особі районної ради і закріплюється за нею на правах оперативного управління.

58.Редакція користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.

59.Джерелами формування майна Редакції є:
1)кошти районного бюджету;
2)майно передане Співзасновниками;
3)власні надходження від виробничої діяльності;
4)надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону;
5)благодійні та спонсорські внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги;
6)інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

60.Списання з балансу основних засобів, інших матеріальних ресурсів, які зносилися або морально застаріли проводиться Редакцією відповідно до Положення, яке затверджено рішенням сесії районної ради та чинного законодавства України.

61.Редакція користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони, відповідно до чинного законодавства України.

62.Редакція володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать положенням цього Статуту, меті її діяльності та чинному законодавству України.

63.Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Редакції є прибуток.

64.Прибуток Редакції утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, і витрат на оплату праці. З прибутку Редакція сплачує передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі.

65.Прибуток одержаний після зазначених розрахунків залишається у розпорядженні Редакції, яка визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту та рішення колективу.

66.Виплати частки прибутку проводиться один раз на рік за підсумками календарного року, якщо інше непередбачене рішенням колективу.

67.Редакція утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю: фонд розвитку виробництва; фонд споживання; резервний фонд.

68.Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку. Кошти зазначеного Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Редакції. Напрями витрат Фонду визначаються кошторисом.

69.Фонд споживання створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку. Джерелом коштів на оплату праці працівників є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

70.Резервний фонд Редакції утворюється в розмірі 10 % Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

71. Редакція:

1)забезпечує своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів, згідно з чинним законодавством України;
2)здійснює матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу;
3)придбаває в установленому порядку необхідні матеріальні ресурси в підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
4)здійснює, за погодженням із Засновниками, реконструкцію, поточний та капітальний ремонти основних фондів;

5)забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей, виконання робіт і надання послуг відповідно до замовлень Засновників та укладених договорів;

6)створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки і соціального страхування;

7)вживає заходи з вдосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Редакції, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками;

8)несе відповідальність за додержання фінансової дисципліни, яка здійснюється контролюючими та іншими органами, відповідно до чинного законодавства України;

9)здійснює комерційну та зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України;

10)веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку та згідно форм встановлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України для суб’єктів господарювання;

11)виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

72.Головний редактор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

73.Аудит фінансово-господарської діяльності Редакції здійснюється згідно з чинним законодавством України.


Х. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЕДАКЦІЇ

74.Припинення діяльності Редакції здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

75.Реорганізація Редакції здійснюється за рішенням сесії районної ради. Під час її провадження майно, у тому числі права та обов’язки, передаються іншому суб’єкту господарювання, який став правонаступником. 76.Редакція може бути ліквідована за рішенням сесії районної ради (добровільна ліквідація), суду (примусова ліквідація), в процесі визнання її банкрутом згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», інших випадках передбачених чинним законодавством України.

77.При реорганізації або ліквідації Редакції працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені чинним законодавством України.

78.Редакція вважається ліквідованою або реорганізованою з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

79.Ліквідація Редакції здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється сесією районної ради. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Редакцією.

80.Сесія районної ради, суд або господарський суд, які прийняли рішення про ліквідацію Редакції, встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також терміни для заяв претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

81.Ліквідаційна комісія публікує в пресі оголошення про ліквідацію Редакції, порядок та строки подання заяв кредиторами претензій.

82.Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості Редакції і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про її ліквідацію.

83.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Редакції і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження сесії районної ради або органу, який прийняв рішення про ліквідацію Редакції.

84.Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів використовується за рішенням Спізасновників.

85.Співзасновники (їх правонаступники) сприяють працевлаштуванню працівників Редакції.


ХІ. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

86.Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

87.Статут Редакції затверджується на сесії районної ради та підписами повноважних представників Співзасновників — голови районної ради, голови районної державної адміністрації та головного редактора газети «Слово правди».

88.Доповнення основних положень та внесення змін до Статуту проводяться за рішенням сесії районної ради та підписами повноважних представників Співзасновників — голови районної ради, голови районної державної адміністрації та головного редактора газети «Слово правди».

89.Зміни та доповнення до Статуту Редакції підлягають обов’язковій реєстрації у Державного реєстратора.


ХІІ.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

90.Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

Новоселицька районна рада