Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №7-26/14 від 25.09.2014. Про затвердження в новій редакції Статуту Комунальної установи «Новоселицький районний трудовий архів»
завантажити документ

У К Р А Ї Н А
НОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІ  чергова сесія VІ скликання
РІШЕННЯ  №7-26/14

25 вересня  2014 року                                                                                                                                          м. Новоселиця


Про затвердження  в новій редакції
Статуту Комунальної установи
«Новоселицький районний трудовий архів»

    
Розглянувши клопотання завідувача Комунальної установи «Новоселицький районний трудовий архів»  Савчука І.П. щодо необхідності затвердження в новій редакції Статуту установи, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій та з питань планування бюджету, фінансів та  управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити в новій редакції Статут Комунальної установи «Новоселицький районний трудовий архів», що додається.
     2.Доручити завідувачу Комунальної установи «Новоселицький районний трудовий архів» Савчуку І.П. в 3-х денний термін з моменту підписання цього рішення здійснити державну реєстрацію Статуту.
     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника голови районної ради Горбатюка В.Т. та постійну комісію  районної ради з  питань законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій (Ротар Т.М.).
 

Голова районної ради                                                                                                                                                       Р. Криган
     ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                        
                                                                             Рішення  ХХVІ чергової  сесії
                                                                             районної ради VІ скликання
                                                                              від 25.09. 2014р.  №7-26/14

                                                                    


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«Новоселицький районний трудовий архів»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Новоселиця
2014 р.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      1.Комунальна установа «Новоселицький районний трудовий архів» (далі за текстом КУ «Трудовий архів») створена згідно рішення ХІІІ сесії районної ради ІV скликання за №33 від 23 вересня 2004 року для централізованого зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду,  а також здійснення іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України.
     2.У своїй діяльності КУ «Трудовий архів» керується Конституцією України, Законами України «Про національний архівний фонд та архівні установи», «Про місцеве самоврядування в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву та Державного архіву Чернівецької області, рішеннями і розпорядженнями обласної і районної рад, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
     3.Даний Статут визначає організаційні, економічні, правові і соціальні основи діяльності КУ «Трудовий архів».

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

     4.Найменування:
     -повне: Комунальна установа «Новоселицький районний  трудовий архів»;
     -скорочене: КУ «Трудовий архів».
    5.Мізцезнаходження: вул.Газети «Правда»,3, м.Новоселиця, Чернівецька область, 60300.

ІІI. ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА

     6. Основними завданнями  КУ «Трудовий архів»  є:
     -забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;
     -додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
      -науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання згідно з правилами Укрдержаврхіву.
    7.КУ «Трудовий архів» відповідно до покладених на нього завдань здійснює приймання та зберігання документів:
    1)з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) державними архівами; бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися; ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на території району; виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до чинного законодавства;
     2)веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів;
    3) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в архіві;
    4)проводить експертизу цінності архівних документів, що знаходяться на зберіганні, подає на розгляд експертній комісії архівного відділу районної державної адміністрації описи справ з особового складу,  акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;
    5)веде облік документів, що зберігаються, створює і вдосконалює довідковий апарат до них;
    6)організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях,
    7)видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;
    8)інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів архіву;
    9)забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах.
    8.Для виконання покладених завдань  КУ «Трудовий архів» надається право:
    1)одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи;
    2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до повноважень архіву;
    3)укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами –підприємцями на виконання робіт, послуг, інші;
    4)розробляти та подавати на затвердження сесії районної ради тарифи на послуги щодо науково-технічного опрацювання та забезпечення збереженості документів;
    5)приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;
    6)брати участь у засіданнях експертних комісій, нарадах, які проводить районна рада, районна державна адміністрація, міська і сільські ради, ліквідаційна комісія (ліквідатор), Державний архів Чернівецької області, архівний відділ районної державної адміністрації в разі розгляду на них питань пов’язаних з роботою архіву;
    7)одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів) відповідно до Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району.
    9.КУ «Трудовий архів» працює відповідно до річного плану, який погоджується з архівним відділом районної державної адміністрації та затверджується завідувачем. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається відповідно Державному архіву Чернівецької області та архівному відділу районної державної адміністрації.
           
ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

     10.КУ «Трудовий архів» є юридичною особою публічного права, користується закріпленим за нею на праві оперативного управління комунальним майном, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, банківських установ, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та іншу атрибутику юридичної особи.
     11.КУ «Трудовий архів»  має право бути позивачем та відповідачем в суді, Господарському суді, Третейському суді, а також користуватися іншими правами та обов’язками відповідно до чинного  законодавства України.
     12.КУ «Трудовий архів» має право отримувати у встановленому законом порядку позики та кредити для зміцнення своєї матеріальної бази.
     13.Держава та Засновник не відповідають за зобов’язаннями КУ «Трудовий  архів», а КУ «Трудовий архів» не відповідає за зобов’язаннями держави та Засновника, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
     14.Збитки, завдані КУ «Трудовий архів» внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
     15. Для здійснення господарської діяльності КУ «Трудовий архів» залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинними законодавством України.
     16. Права і обов'язки юридичної особи КУ «Трудовий архів» набуває з дня державної реєстрації.

V. УПРАВЛІННЯ КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ»

     17.Управління КУ «Трудовий архів» здійснюється відповідно до положень цього Статуту та інших законодавчих нормативно-правових актів на основі поєднання прав Засновника та принципів самоврядування трудового колективу.
     18.Безпосереднє керівництво КУ «Трудовий архів»  здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади за рішенням сесії районної ради.
     19.Кандидатура на посаду завідувача КУ «Трудовий архів»  вноситься головою районної ради, постійною комісією районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.
     21.Після затвердження сесією районної ради завідувача КУ «Трудовий архів» між ним та районною радою в особі голови районної ради укладається відповідний контракт на термін, встановлений рішенням ради.
     22.Пропозиції про звільнення завідувача КУ «Трудовий архів»  з посади вносяться головою районної ради, постійними комісіями районної ради з питань законності, захисту прав громадян та надзвичайних ситуацій та з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.    
     23.Завідувач:
     1)самостійно вирішує питання діяльності КУ «Трудовий архів» за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до повноважень Засновника та трудового колективу;
     2)несе повну відповідальність за ефективність діяльності КУ «Трудовий архів», якість надання послуг, використання комунального майна, виконання укладених договорів та положень цього Статуту;
     3)самостійно визначає організаційну структуру КУ «Трудовий архів», граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження голові районної ради;
     4)призначає та звільняє з посад працівників установи;
     5)встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат, передбачених Колективним договором та чинним законодавством України;
     6)у межах повноважень видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками архіву;
     7)визначає посадові обов’язки працівників установи;
     8)вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;
     9)особисто здійснює прийом громадян, забезпечує розгляд звернень, що надходять на адресу установи і належать до її компетенції, забезпечує та особисто розглядає скарги, вживає необхідні заходи;          
    10)подає до районної ради проекти змін до Статуту;
    11)укладає господарські угоди з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також з фізичними особами, відповідно до чинного законодавства України;
     12)діє без довіреності від імені КУ «Трудовий архів», представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами;
     13)має право підпису всіх необхідних документів, пов’язаних з діяльністю КУ «Трудовий архів», у тому числі фінансових документів в органах Державного казначейства України;
     14)розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
     15)створює безпечні умови праці для всіх працюючих в КУ «Трудовий архів», несе персональну відповідальність за шкоду заподіяну їх здоров’ю та працездатності;
      16)використовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників КУ «Трудовий архів»;
      17)звітує на сесії районної ради про свою діяльність і діяльність КУ «Трудовий архів»;
      18)вирішує інші питання діяльності КУ «Трудовий архів» у відповідності до чинного законодавства України, завдань Засновника та положень цього Статуту.
     
     VІ.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ»

     24.Трудові відносини, режим роботи та відпочинок працівників КУ «Трудовий архів» регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, Колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку.
     25.Працівники КУ «Трудовий архів» підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в установленому чинним законодавством України порядку.
     26. КУ «Трудовий архів»  гарантує працівникам встановлений державою мінімальний розмір заробітної плати.
     27.Форми, розміри, системи оплати праці, а також  інші види доходів працівників КУ «Трудовий архів» встановлюється згідно чинного законодавства України.
     28.Загальні збори трудового колективу:
     1)розглядають, ухвалюють або відхиляють Колективний договір;
     2)затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
     3)визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам архіву соціальних пільг;                                                        
     4)розглядають інші важливі питання діяльності КУ «Трудовий архів» в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.   
     29.Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік. В період між загальними зборами інтереси трудового колективу представляє голова трудового колективу.

VIІ. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ»

     30.Майно КУ «Трудовий архів» становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби і грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі КУ «Трудовий архів».
     31.Майно КУ «Трудовий архів» є комунальною власністю територіальних громад м. Новоселиця та сіл Новоселицького району в особі районної ради і закріплюється за нею на правах оперативного управління.
     32.КУ «Трудовий архів»  володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать положенням цього Статуту, меті її діяльності та чинному законодавству України.
     33.Джерелами формування майна  КУ «Трудовий архів» є:
     1)кошти районного бюджету;
     2)майно передане районною радою;
     3)кошти, отримані за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів;
     4)благодійні та спонсорські внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги;
     5)інші джерела не заборонені чинним законодавством України.
     34.Списання з балансу основних засобів, інших матеріальних ресурсів, які зносилися або морально застаріли проводиться КУ «Трудовий архів»  відповідно до Положення, яке затверджено рішенням сесії районної ради та чинного законодавства України
     35.КУ «Трудовий архів» веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку та згідно форм встановлених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України для суб’єктів господарювання.
     36.Завідувач та головний бухгалтер КУ «Трудовий архів» несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
     37.Аудит фінансово-господарської діяльності КУ «Трудовий архів»  здійснюється згідно з чинним законодавством України.

VIII. ЛІКВІДАЦІЯ  ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ»

      38.Припинення діяльності КУ «Трудовий архів» здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
     39.Реорганізація КУ «Трудовий архів» здійснюється за рішенням сесії районної ради. Під час її провадження майно, у тому числі права та обов’язки, передаються іншому суб’єкту господарювання, який став правонаступником.
     40.КУ «Трудовий архів» може бути ліквідована за рішенням сесії районної ради (добровільна ліквідація), суду (примусова ліквідація), в процесі визнання її банкрутом згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», інших випадках передбачених чинним законодавством України.
      41.При реорганізації або ліквідації КУ «Трудовий архів» працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені чинним законодавством України.
     42.КУ «Трудовий архів»  вважається ліквідованою або реорганізованою з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
     43.Ліквідація КУ «Трудовий архів»  здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється сесією районної ради. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління архівом.
     44.Сесія районної ради, суд або господарський суд, які прийняли рішення про ліквідацію КУ «Трудовий архів», встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також терміни для заяв претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.
     45.Ліквідаційна комісія публікує в пресі оголошення про ліквідацію КУ «Трудовий архів», порядок та строки подання заяв кредиторами претензій.
     46.Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості КУ «Трудовий архів» і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про її ліквідацію.
     47.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КУ «Трудовий архів» і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження сесії районної ради або органу, який прийняв рішення про ліквідацію.
     48.Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів використовується за рішенням сесії районної ради.

IХ. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

     49.Статут КУ «Трудовий архів» набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
     50.Статут  КУ «Трудовий архів»  затверджується на сесії районної ради.
     51.Доповнення основних положень та внесення змін до Статуту проводяться за рішенням сесії районної ради.
     52.Зміни та доповнення до Статуту КУ «Трудовий архів» підлягають обов’язковій реєстрації у Державного реєстратора.

Х.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

      53.Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

Новоселицька районна рада

Оголошення

Голова районної ради Дмитро Вакарюк підписав розпорядження від 20.11.2019 року № 33-р про скликання 05 грудня 2019 року ХХVІІ чергової сесії районної ради VІІ скликання