Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Положення №62-к від 30.11.2011. Про обробку і захист персональних даних в районній раді
завантажити документ

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної ради
від «30» грудня 2011р. №  62-к      

 

 

                                                П О Л О Ж Е Н Н Я

                   про обробку і захист персональних даних в районній раді

 

                                 1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА МЕТА

 

1.1.Положення про обробку і захист персональних даних в районній раді (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових законодавчих актів.

       1.2.Цим Положенням регулюються відносини, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки в рамках діяльності районної ради.

       1.3.Положення дає визначення основним поняттям, що стосуються персональних даних, містить мету та процедуру їх обробки, права суб’єктів, інші вимоги чинного законодавства України із захисту персональних даних.

      1.4.Положення обов'язкове для застосування  працівниками районної ради, які безпосередньо здійснюють обробку або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків.

 

                         2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

 

     -база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі або у формі картотек персональних даних;

-відповідальна особа - визначена особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих

даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

-Державний реєстр баз персональних даних - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

-загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб'єкта персональних даних.

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб'єкти персональних даних залишають свої персональні дані (окрім7 випадків, коли суб'єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

-згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

-знеособлення  персональних даних - вилучення  відомостей,  які  дають змогу ідентифікувати особу;

-обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

-персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

-розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

-суб'єкт персональних даних - фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

-третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

     -особливі категорії даних - персональні  дані про расове або етнічне походження,політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров'я чи статевого життя.

 

3. БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ВОЛОДІЛЬЦЕМ

                               ЯКИХ Є РАЙОННА РАДА

 

     3.1. «ОСОБОВІ СПРАВИ ПРАЦІВНИКІВ» - у вигляді картотеки.

     3.2. «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» - у вигляді картотеки.

     3.3.«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАННСИ» - у вигляді електронної

бази.

     3.4. «КОНТРАГЕНТИ» -у вигляді картотеки.

     3.5. «ДЕПУТАТ» - у вигляді картотеки.

 

 

                  4.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

     4.1.База персональних даних «ОСОБОВІ СПРАВИ ПРАЦІВНИКІВ» знаходиться у загальному відділі районної ради.

     4.2.База персональних даних «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» знаходиться у приймальній районної ради.

     4.3.База персональних даних «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСИ» знаходиться у відділі бухгалтерського обліку, звітності та фінансового забезпечення районної ради.

     4.4.База персональних даних «КОНТАГЕНТИ» знаходиться у відділі комунальної власності з питань розвитку територіальних громад та залучення інвестицій.

     4.5.База персональних даних «ДЕПУТАТ» знаходиться в організаційно-аналітичному відділі

                        5.МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

     5.1.Обробка персональних даних бази «Особові справи працівників»  (ідентифікаційні - прізвище, ім’я, по батькові,  число, місяць, рік народження,  ідентифікаційний код, телефон, адреса проживання,  освіта, склад сім’ї,  декларація про доходи)   проводиться  у вигляді картотеки  особових справ з  метою  ведення  кадрового діловодства,  підготовки відповідно до вимог   чинного законодавства статистичної,  адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів виконавчого  апарату щодо реалізації визначених законодавством і колективним  договором прав та обов’язків  у сфері трудових правовідносин і соціального  захисту згідно Закону України «Про державну службу»  від 16.12.1993р №3723-ХІІ,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР,  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001р. №2493-ІІІ, Кодексу законів про працю України,  Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996р. №504/96-ВР, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011р.  № 3206-УІ, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15.02.2002 №169,  постанови  Кабінету Міністрів України«Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»  від 01.12.1994 №804, постанови  Кабінету Міністрів України «Про Порядок обчислення стажу державної служби» від03.05.1994р. №283.

 

     5.2.Обробка персональних даних бази «Звернення громадян»  (ідентифікаційні - прізвище, ім’я, по батькові,   число, місяць, рік народження,  ідентифікаційний код, телефон,  адреса   проживання,  склад сім’ї,   соціальний стан, вид звернення) проводиться  у вигляді картотеки   з  метою  ведення обліку звернень громадян за їх  категоріями, характером, повторністю, результатів   розгляду,  термінів  надання відповідей щодо реалізації громадянами своїх  соціально-економічних, політичних та  особистих прав і законних  інтересів відповідно до Закону України  «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року №393/96- ВР,  Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та  гарантування   конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування»  від 07. 02. 2008 року № 109/2008,  постанови Кабінету Міністрів України  «Про  затвердження  Інструкції з  діловодства за зверненнями громадян в  органах державної влади і місцевого   самоврядування,  об’єднаннях громадян, на  підприємствах, в установах, організаціях незалежно  від форм власності,  в засобах масової інформації» від 14.04.1997 р. №348.

 

     5.3.Обробка персональних даних «Бухгалтерський облік та фінанси» (ідентифікаційні - прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць та рік народження,  ідентифікаційний код, сімейний стан, заробітна плата (оклад, ранг, вислуга років, надбавка,  преміальні, відпускні, лікарняні, індексація, оплата відряджень), утримання із заробітної плати (єдиний  соціальний внесок, податок з доходу)  проводиться  у вигляді електронної бази  з метою фіксації даних про  фінансові  нарахування   та  стягнення  відповідно до Кодексу законів про  працю України,  Закону  України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року№108/95-ВР, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  від 07.06.2001року№2493-ІІІ,  Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року  №504/96-ВР,  Закону України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року  № 996-XIV, Закону України « Про державну службу»  від 16.12.1993р №3723-ХІІ ,  Закону України«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне  соціальне страхування» від08.07.2010 року N 2464-VI.

 

     5.4.Обробка персональних даних «Контрагент» (ідентифікаційні - прізвище, ім’я,  по батькові, число,  місяць, рік та місце народження, адреса проживання, місце роботи, посада, телефон, декларація   про  доходи, наявність банківського рахунку)  проводиться  у вигляді картотеки  з  метою  організації та  проведення аукціонів, конкурсів, ведення обліку переданих в оренду або позичку нежитлових приміщень комунальної власності,  укладання  контрактів з керівниками комунальних  установ та підприємств відповідно до  Закону України «Про приватизацію невеликих державних  підприємств (малу приватизацію) від 06.03.1992 року,  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 року,  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року,   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» від 21.04.2011 року, Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 року, Господарського Кодексу України,  Кодексу законів про працю України, Цивільного Кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України  від 04.10.95 року № 786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна»,  постанови Кабінету Міністрів України № 572 від 02.08.1995р. «Про застосування контрактної  форми  трудового договору», Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад, затвердженого рішенням ХХVІІ сесії районної ради V скликання № 19-27/10 від 09.09.2010 року, Положення про порядок та умови проведення районною радою комерційних конкурсів на право укладення  договорів оренди нежитлових приміщень, що належать до спільної власності територіальних громад,  затвердженого рішенням  V сесії районної ради VІ скликання № 16-5/11 від 19.05.2011 року, Положення про надання в позичку та оренду нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад, затвердженого рішенням ІІІ сесії районної ради V скликання № 5-3/06 від 28.09.2006 року.

 

     5.5.Обробка персональних даних «Депутат» (ідентифікаційні - прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць та рік народження, освіта, партійність, місце роботи,  посада,  місце проживання, телефон)   проводиться  у вигляді картотеки з метою забезпечення  виконання депутатами своїх повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  від 21.05.1997року№ 280/97- ВР,   Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002р. № 93-ІV, Закону України «Про вибори  депутатів Верховної Ради Автономної Республіки   Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських  голів» від 10.07.2010р. № 2487-VІ, Регламенту  районної ради, затвердженого рішенням районної  ради №4-1/10 від 25.11.2010 року, Положення про постійні комісії районної ради, затвердженого  рішенням районної ради №5-1/10 від 25.11.2010 року, Положення про утворення президії районної  ради, затвердженого рішенням районної ради №7-1/10 від 25.11.2010 року, Положення про помічника – консультанта, затвердженого  рішенням  районної ради  №7-3/11 від 05.01.2011 року.

   

                6.ОТРИМАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ

                                                              ДАНИХ

 

     6.1.Згода суб'єкта персональних даних на збір та обробку його персональних даних оформляється  письмово на основі добровільного волевиявлення  відповідно до мети їх обробки.

     6.2.Тексти-згоди на збір та обробку персональних даних, затверджуються  розпорядженням голови районної ради відповідно до сформованих баз.

     6.3.Згода на збір та обробку персональних даних складається у двох примірниках, один з яких після підписання суб'єктом персональних даних залишається у нього, а інший зберігається у відповідальної особи районної ради впродовж всього часу обробки персональних даних  суб'єкта.

     6.4.Суб»єкт персональних даних має право при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних.

     6.5.Дозвіл на обробку персональних даних суб»єктом надається районній раді виключно для здійснення нею повноважень.

     6.6.Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

 

 

                  7.УМОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ

                                                 ДАНІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

 

     7.1.Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних  та відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

     7.2.Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа  відмовляється взяти на себе зобов’язання  або не в змозі забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

     7.3.Суб»єкт відносин подає запит щодо доступу до персональних даних третіх осіб на адресу голови  районної ради.

     7.4.У запиті зазначаються:

     -прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає запит (для фізичної особи);

     -найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, імя та по батькові, яка засвідчує запит, підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням (для юридичної особи);

     -прізвище, імя та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

     -перелік персональних даних, що запитується;

     -мета запиту.

     7.5.Голова районної ради направляє запит на розгляд відповідальній особі  згідно до сформованих в раді баз.

     7.6.Строк вивчення запиту відповідальною особою на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

     7.7.Протягом цього строку відповідальна особа за базу персональних даних доводить до відома заявника, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням конкретних підстав.

     7.8.Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження.

     7.9.Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

     7.10.Повідомлення про відстрочення доводиться до відома заявника у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

     7.11.У повідомленні про відстрочення зазначаються:
     -прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;

     -дата відправлення повідомлення;

     -причина відстрочення;

     -строк, протягом якого буде задоволено запит.

     7.12.Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно з чинним законодавством України.

     7.13.У повідомленні про відмову зазначаються:

     -прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

     -дата відправлення повідомлення;

     -причина відмови.

     7.14.Рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних або до суду.

     7.15.Усі працівники виконавчого апарату ради зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних, які знаходяться в базах, володільцем яких є районна рада.

     7.16.Про передачу персональних даних третій особі районна рада протягом десяти робочих днів повідомляє суб’єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди.

    

8.УМОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

                    СУБЄКТАМ  ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Персональні дані, сформовані у базах районної ради, за відповідними письмовими запитами передаються  без повідомлення суб»єкта персональних даних:

-правохороннним органам – при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;

-органам державної влади та місцевого самоврядування при виконанні ними своїх повноважень, передбачених чинним законодавством України;

-при здійсненні обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях.

 

          9.ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

     9.1.Відповідальна особа особисто організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

     9.2.Відповідальна особа визначається розпорядженням голови районної ради.

     9.3.Обов'язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

     9.4.Відповідальна особа зобов'язана:

     -знати  чинне  законодавство України в сфері захисту персональних даних;

     -повідомляти негайно керівництво районної ради про виявлені факти порушень   у сфері захисту персональних даних;

     -забезпечувати зберігання документів, що підтверджують надання суб'єктом  згоди на обробку своїх персональних даних;

     -запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації, що стосується персональних даних.

     -не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених чинним  законодавством України.

     9.5.Відповідальна особа має право:

     -отримувати від працівників районної ради необхідні документи, пов'язані із обробкою персональних даних;

     -брати участь в обговоренні виконуваних нею обов'язків з організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

     -вносити на розгляд голови районної ради пропозиції з покращення діяльності та вдосконалення методів роботи щодо процесу обробки персональних даних;

     -здійснювати взаємодію з іншими працівниками районної ради при виконанні своїх обов'язків з організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

     9.6.Особи, що мають доступ до персональних даних,  у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

        10.ПРАВА СУБЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

     10.1. Суб'єкт персональних даних має право:

     -знати про місцезнаходження бази персональних даних, її призначення та найменування;

     -отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

     -на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

     -отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, відповідь про  зберігання його персональних даних у відповідній базі та їх зміст;

     -пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних, їх зміни або знищення володільцем бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

     -на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, умисного приховування, ненадання чи несвоєчасного їх надання, а також  від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

     -звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів, на які відповідно до чинного законодавств покладено такі функції.

     10.2.Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

 

                      11.ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗАПИТАМИ СУБЄКТА

                                            ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

    11.1.Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе без зазначення мети запиту.

     11.2.Суб'єкт персональних даних подає відповідний  запит щодо доступу до
персональних даних на адресу голови районної ради.

     11.3.У запиті зазначаються:

     -прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу - суб'єкта персональних даних;

     -інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу - суб'єкта персональних даних;

     -перелік персональних даних, що запитуються.

     11.4.Голова районної ради направляє на виконання запит відповідальній особі згідно сформованих в раді баз;

     11.5.Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

     11.6.Протягом цього строку відповідальна особа за базу персональних даних доводить до відома суб'єкта персональних даних, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням конкретних підстав.

     11.7.Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження;

     11.8.Запитувана інформація надається суб'єкту персональних даних у письмовій формі.

 

                  12.ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ

                                                     ДАНИХ

 

     12.1Відповідальні особи зобов’язані вносити зміни до баз персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги суб’єкта персональних даних.

     12.2.Дозволяється внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб’єкта персональних даних чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

 

                             13.ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

     13.1.Бази персональних даних, створених в районній раді у вигляді картотек зберігаються у металевих сейфах та місцях, що унеможливлюють несанкціонований доступ до них третіх осіб.

     13.2.Бази персональних даних, створених в районній раді в електронному вигляді, обладнані відповідними програмно-технічними засобами.

 

           14.СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯЯ

                          ПЕРСОНАЛЬНИХ   ДАНИХ

 

14.1.Строк зберігання персональних даних визначається відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в районній раді  із зазначенням термінів зберігання, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 року №41.

14.2.Персональні дані в базах районної ради підлягають знищенню в разі:

-закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на їх обробку;

-припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та районною радою;

-набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з бази персональних даних.

14.3.Персональні дані, зібрані з порушенням вимог Закону України «Про захист персональних даних» підлягають знищенню в базах персональних даних у встановленому законодавством порядку.

 

              15. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

     15.1.Державна реєстрація баз персональних даних районної ради здійснюється відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

     15.2.Районній раді, як володільцю баз персональних даних, Державною службою України з питань захисту персональних даних,  видається документ встановленого зразка про реєстрацію баз персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних.

Новоселицька районна рада