Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Положення №5-р від 30.01.2012. Про Комітет з конкурсних торгів Новоселицької районної ради
завантажити документ

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                   розпорядженням  голови районної ради

                                                         від «30» січня 2012 року № 5-р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

    про Комітет з конкурсних торгів

     Новоселицької районної ради

 

  

                                 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1.Положення про комітет з конкурсних торгів (надалі Комітет) Новоселицької районної ради  (далі Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" з метою організації та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

     1.2.Положення визначає порядок створення, основні функції, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Комітету, а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

     1.3.Робота Комітету  повинна здійснюватися за принципами:

     -максимальна економія та ефективність;

     -добросовісна конкуренція серед учасників;

     -відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

     -об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;

     -запобігання корупційним діям і зловживанням.

    1.4.Положення про Комітет затверджується сесією районної ради. У міжсесійний період може затверджуватися за відповідним розпорядженням голови районної ради з подальшим його  обов’язковим  затвердженням на сесії ради.

       2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ  КОМІТЕТУ

 

     2.1.Комітет за своїм типом є постійно діючим органом.

     2.2.Комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Положенням.

     2.3.Склад Комітету затверджується рішенням сесії районної ради. У міжсесійний період може затверджуватися за відповідним розпорядженням голови районної ради з подальшим його обов’язковим затвердженням на сесії ради.

     2.4.Членами Комітету є працівники районної ради в кількості не менш як п’яти осіб.

     2.5.До складу Комітету не можуть входити посадові особи і представники учасників процедури закупівлі та їх близькі родичі, а також депутати місцевих рад.

     2.6.Членство в Комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасниками процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця.

     2.7.Керівництво роботою Комітету здійснює його голова.

     2.8.Голова Комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій та призначається сесією районної ради.

     2.9.За рішенням голови  Комітету  можуть створюватися окремі робочі групи з числа членів Комітету у складі не менше 3-х осіб для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі проведення процедур закупівель. Результати роботи групи оформляються протокольно.

     2.10.За рішенням Комітету можуть залучатися у ролі експертів фахові спеціалісти для надання консультацій.

     2.11.Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються його головою і проводяться у разі потреби.

     2.12.Порядок денний  засідання Комітету доводиться до членів його головою  не пізніше, ніж за два дні до його засідання.

     2.13.Розгляду на засіданнях  Комітету підлягають такі питання:

     -планування здійснення процедур закупівель;

     -складання та затвердження річного плану державних закупівель;

     -здійснення вибору процедури закупівель;

     -проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

     -вибір переможця;

     -розгляд скарг;  

     -інші питання відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

     2.14.Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комітету є ухвальним.

     2.15.Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма його членами, що брали участь у голосуванні.

     2.16.У разі відмови члена Комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із викладенням причин.

3.ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ  КОМІТЕТУ

     3.1.Комітет забезпечує проведення процедур закупівлі згідно вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», інших діючих нормативно-правових актів.

     3.2.Комітет безпосередньо відповідає за організацію проведення процедур закупівлі  на всіх її  етапах.

     3.3.У процесі роботи Комітет забезпечує реалізацію наступних функцій:

     -планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затвердженого кошторису та пріоритетності закупівель;

     -вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері державних закупівель;

     -оприлюднення інформації про здійснення закупівель;

     -надання роз’яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель щодо змісту кваліфікаційної документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх відповідних запитів;

     -організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій, забезпечення вибору найбільш економічно вигідної  пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки  пропозицій, визначених у документації з конкурсних торгів;

     -проведення переговорів з учасниками при здійсненні процедури закупівлі в одного учасника;

     -оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

     -забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель;

     -оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

     -ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

     -забезпечення  належного розгляду скарг;

     -вжиття на добровільній основі належних заходів, в тому числі з призупинення процедури закупівлі, для законодавчого врегулювання питань;

     -сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень;

     -здійснення інших функцій, що відповідають меті створення Комітету.

                                 4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  КОМІТЕТУ

     4.1.Комітет має право:

     -від імені районної ради в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг;

     -готувати та подавати на затвердження сесії районної ради проекти рішень щодо складу  Комітету та з інших питань стосовно організації та проведення конкурсних торгів;

     -одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

     -залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи у Комітеті інших працівників виконавчого апарату районної ради та експертів і консультантів, у тому числі, з громадських організацій (за їх згодою);

     -використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно районної ради;

     -визначати переможців процедур закупівель, пропозиції яких за результатами оцінки є найбільш економічно вигідними.

     4.2. Комітет зобов'язаний:

     -організовувати проведення процедур закупівель у відповідності з чинним законодавством України та установленими термінами;

     -забезпечувати рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

     -вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

 

 

     -своєчасно готувати письмові роз'яснення стосовно отриманих на адресу районної ради скарг від постачальників (виконавців), що беруть участь у торгах, щодо можливих порушень процедур закупівель;

     -своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження голові районної ради;

     -сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд у цій сфері.

     4.3.Комітет не повинен, крім випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати інформацію яка:

     -не відповідає державним та комерційним інтересам або порушує принципи чесної конкуренції;

     -стосується розгляду, оцінки та порівняння пропозицій процедур зпкупівель.

                  5.ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ, СЕКРЕТАРЯ

                     ТА ЧЛЕНІВ  КОМІТЕТУ

     5.1. Голова Комітету:

     -організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій;

     -призначає заступника голови та секретаря Комітету;

     -приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

     -визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

     -пропонує порядок денний засідань Комітету;

     -веде засідання Комітету;

     -вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комітету; 

     -при необхідності приймає рішення щодо створення  робочих груп Комітету;

     -вносить на розгляд голови районної ради та сесії ради пропозиції щодо змін у складі  Комітету та інші питання, пов’язані з покращенням забезпечення діяльності Комітету;

     -визначає функції кожного члена Комітету;

     -здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

     5.2.Голова Комітету засвідчує своїм підписом наступні документи щодо проведення процедур закупівель:

     -оголошення про закупівлю;

     -запити щодо цінових пропозицій;

     -запрошення до участі в конкурсних торгах ;

     -документацію з конкурсних торгів;

     -повідомлення  про результати конкурсних торгів;

     -прийняті рішення щодо скарг учасників конкурсних торгів, які розглядалися Комітетом;

     -звіти про результати здійснення процедури закупівлі.

     5.3.Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови  Комітету завіряються печаткою районної ради.

     5.4.Рішення голови Комітету щодо призначення заступника та  секретаря, визначення функцій кожного члена Комітету заносяться до протоколу засідання.

     5.5.У разі відсутності голови Комітету його обов’язки виконує заступник голови Комітету

     5.5.Секретар Комітету:

     5.5.1.Секретар Комітету призначається головою на першому засіданні з членів Комітету.

     5.5.2.Секретар  Комітету забезпечує:

     -ведення та оформлення протоколів засідань Комітету;

     -оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

     -дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами;

     -зберігання документів щодо здійснення конкурсних торгів;

     -виконання доручень голови та рішень Комітету, інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

     5.5.3.За відсутності секретаря Комітету його обов’язки може виконувати інший член Комітету, визначений головою Комітету.

     5.6.Члени Комітету

     5.6.1.Члени Комітету на засіданнях Комітету беруть участь в обговоренні пропозицій та приймають рішення щодо результатів визначення переможця процедур закупівлі.

     5.6.2. Члени Комітету мають право: 

     -ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та порівняння  пропозицій конкурсних торгів учасників процедур закупівель;

     -вносити питання на розгляд Комітету;

     -настоювати на внесенні своєї окремої думки до протоколів засідань Комітету;

     -здійснювати інші дії, передбачені чинними законодавством України.

     5.6.3. Члени Комітету зобов'язані:

     -брати участь в усіх його засіданнях особисто;

     -додержуватись вимог законодавства у сфері здійснення державних закупівель та цього Положення;

     -об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції учасників процедур закупівель;

     -визначати переможців процедур закупівель, пропозиції яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними;

     -забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Комітету.

     5.7.Голова та секретар Комітету повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель про що отримати відповідний документ.

     5.8.Таке навчання можуть пройти  інші члени Комітету.

                                          6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

     6.1.Голова, заступник голови, секретар, члени  Комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно із законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

Керуючий справами районної ради                                                    І.Балацко

 

Новоселицька районна рада