Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Хотинський район

Новини

12.03.2009 17:56

Юридичний всеобуч |  Сільське господарство

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» унесено низку суттєвих змін до Земельного кодексу України. Зокрема, земельні ділянки державної чи  комунальної  власності, у тому числі з розташованими на них  об’єктами  нерухомого майна державної чи комунальної власності, або права  на  них (оренда,  суперфіцій,  емфітевзис), підлягають продажу окремими лотами на конкурентних   засадах (земельних торгах).

Не підлягають продажу на земельних торгах ті земельні ділянки або права на них, де розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, у яких відсутні   акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника нерухомого майна від викупу або укладення договору оренди.

Не продаються також земельні ділянки, що експлуатуються для користування надрами та водокористування відповідно спеціальних дозволів (ліцензій), використовуються легалізованими в Україні релігійними організаціями та під культовими спорудами; якщо земельні ділянки або розташовані на них будівлі перебувають у користуванні підприємств і громадських організацій сфери культури і мистецтв  (у тому числі національних творчих спілок) або використовуються для розташування дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України. Не продаються також ті земельні ділянки, які використовуються для будівництва та обслуговування лінійних об’єктів  транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередач, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо), проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону, будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його спорудження вже проведено.

Земельні  торги  не  проводяться  також при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями цього Кодексу: 34 (сінокосіння, випасання худоби), 36 (городництво) та 121.    

 Для захисту прав спадкоємців перехідні  положення Земельного кодексу України доповнено абзацом такого змісту: «Установити, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну  власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відподно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про  приватизацію земельних ділянок», є  підставою для виготовлення та видачі цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності на земельну  ділянку за технічною документацією щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку».     

Визначено, що у разі прийняття відповідними органами рішення про погодження місця розташування об’єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки до 1 січня 2008 року, передача в оренду таких земельних ділянок із земель державної та комунальної власності здійснюється без проведення земельних торгів (аукціонів). Ця норма діє упродовж року з дня опублікування закону і втрачає чинність 15 жовтня 2009 року.

Постановою кабміну від 18. 02. 2009 року затверджено зразок заяви (клопотання) до органів виконавчої влади про вибір місця розташування земельної ділянки та перелік документів. А саме: обгрунтування необхідності вилучення (викупу) або відведення земельної ділянки; позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами; засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу); копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу; копія доручення, на підставі якого інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

Релігійні організації, які зареєстровані в установленому порядку, мають право оформити постійне користування земельною ділянкою виключно для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності. Згідно Закону України «Про плату за землю» релігійні організації від сплати земельного податку звільнені, а за оренду землі вони сплачують орендну плату.


Відповідно до ст. 59 Земельного кодексу України органами виконавчої влади або орга­нами місцевого самоврядування громадянам можуть передаватися із земель водного фонду на умовах оренди зе­мельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а та­кож озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських по­треб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спор­тивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо. При викорис­танні земель водного фонду та розташованих на них водних об’єктів необхідно дотримуватись ви­мог водного кодексу. Водні об’єкти надаються в оренду в комп­лексі з прибережними захисними смугами, земля­ми, зайнятими водою, та гідротехнічними споруда­ми (ст.ст. 51 Водного та 59 Земельного кодексів України).

Фізичні та юридичні особи, зацікавлені в оренді земельної ділянки з водним об’єктом, звертаються до район­ної державної адміністрації з клопотанням, де зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, ідентифікацій­ний номер й місце проживання, місцезнаходження водного об’єкта, площі водно­го дзеркала об’єкта при нормальному підпірному рівні та земель прибережних смуг, необхід­них орендареві, мета та термін оренди. До заяви (клопотання) додається встановлений постановою кабміну перелік необхідних документів. Якщо водний об’єкт розташований за ме­жами населеного пункту, до клопотання додається лист-погодження місцевої ради.

Фізична або юридична особа, котра зацікавлена в отриманні в оренду земельної ділянки з водним об’єктом, ук­ладає з місцевою радою договір надання в оренду гідроспоруди, що перебуває на об’єкті оренди. Договір укладається у відповідності з чинним за­конодавством про оренду нерухомого майна. Не­від’ємною частиною цього договору є акт про екс­пертну оцінку гідроспоруди із розрахунком орендної плати.

У разі відсутності в органі місцевого самоврядування документів на гідроспоруду, водний об’єкт не передається в оренду до з’ясування з регіональним відділенням Фонду державного майна України в області.

Райдержадміністрація розгля­дає клопотання і у триденний строк видає розпорядження на оренду водного об’єкта та на наступну розробку проекту відведення земельної ділянки. Для розробки проекту укладається договір із фізичною або юридичною особою, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою.

Проект відведення земельної ділянки не розроб­ляється, якщо водний об’єкт має межі, визначені в натурі (на місцевості), є кадастровий план та не змі­нюється цільове призначення ділянки. Розроблений проект відведення земельної ділянки погоджується з територіальним органом виконавчої влади з питань земельних   ресурсів, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, а також з територіальним органом виконавчої влади з  питань лісового або водного господарства (у разі вилучення чи викупу, надання, зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення чи водного фонду).

Договір оренди земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом укладається в письмовій формі. До нього додається проект відведення земельної ділянки, план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду, кадастровий план з відображенням обмежень у її використанні та встановлених земельних сервітутів, акт визначення та закріплення меж земель: ділянки в натурі (на місцевості), акт приймання-передачі об’єкта оренди, розрахунок орендної плати, договір оренди гідроспоруди. Обов’язково має бути дозвіл на спецводокористування.

Договір оренди проходить державну реєстрацію у структурному підрозділі Центру дер­жавного земельного кадастру.


Олена Юрковська,  головний спеціаліст-юрисконсульт відділу Держкомзему у Хотинському районі

Чинним законодавством здійснення державного контролю за використанням й охороною земель покладено на Державну інспекцію, яка є самостійним державним органом.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель мають право безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо їх використання; давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи), складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель, а також подавати в установленому законодавством порядку матеріали перевірок для притягнення винних до відповідальності.

У разі неможливості встановлення особи порушника земельного законодавства на місці вчинення правопорушення, державний інспектор має право доставляти його до органів внутрішніх справ чи місцевих органів державної влади для складання протоколу. Він може також викликати громадян, у тому числі посадовців, для одержання від них усних або  письмових пояснень з питань, пов’язаних із порушенням земельного законодавства України, передавати до органів прокуратури, дізнання та досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про злочинні діяння.

Державні інспектори  з контролю за використанням та охороною земель уповноважені звертатись до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду про відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.

         

Володимир Стратейчук - державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель Чернівецької облдерж-

земінспекції

  • Джерело: відділ Держкомзему у Хотинському районі

Tеми