Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Хотинський район

Новини

22.02.2010 15:32

РІВНЯЄМОСЬ НА ЄВРОПУ |  Сільське господарство

З 1 січня набрав чинності Закон України «Про іденти­фікацію та реєстрацію тва­рин», прийнятий Верхов­ною Радою у другому чи­танні й підписаний Прези­дентом України, відповідно, 4 та 26 червня торік. Розпо­відає агент із забезпечення ідентифікації!реєстрації тва­рин Чернівецької філії ДП «АІРТ» у Хотинському ра­йоні Марія Єреміївна Буришина:

- Створення та прийняття цього закону обумовлено не­обхідністю адаптації норма­тивно-правової бази України до законодавства Європейсь­кого Союзу в частині законо­давчих актів, які зобов'язують власників тварин їх ідентифі­кувати та реєструвати, адже це здійснюється у всіх розви­нутих країнах світу.

- Які проблеми поклика­ний урегулювати новий за­кон?

- Він визначає організаційні та правові засади ідентифікації і реєстрації тварин з метою одержання оперативної й надійної інформації про по­голів'я щодо статі, віку, поро­ди та місцезнаходження для поліпшення управління і про­гнозування ринків продукції тваринництва й контролю за епізоотичною ситуацією в Ук­раїні. Забезпечуватиметься контроль за здоров'ям тварин, їх переміщеннями, ветери­нарно-санітарним станом гос­подарств, а також за безпекою і походженням продукції тва­ринництва.

Закон мусить підвищити ефективність упередження різного роду зловживань при здійсненні торговельних опе­рацій з тваринами, забезпечи­ти запровадження систем страхування тварин за умо­ви підтвердження права власності на них, оптимізу-вати розробку і виконан­ня селекційних програм, покращити достовірність інформації при сертифі­кації племінних ресурсів, сприяти інтегруванню до загальноєвропейського ринку продукції тварин­ництва.

Згідно нового закону також здійснюватиметься контроль за цільовим ви­користанням бюджетних коштів, передбачених для ви­конання державних програм підтримки виробників тварин­ницької продукції.

- Ідентифікація та реєст­рація тварин у районі зап­роваджена ще у 2005 році...

- Нині в населених пунк­тах Хотинщини працюють 20 основних агентів з ідентифі­кації і реєстрації та б — на до­говірних засадах (ветлікарі, котрі реєструють свинопого­лів'я). За цей період нашими спеціалістами зроблено чима­ло. Приміром, лише торік іден­тифіковано 1876 голів худоби, 5016 - свиней, 120 - овець. А загалом упродовж 5-ти років у районі зареєстровано 15443 голови ВРХ.

- Навіть найліпші закони без контролю за їх вико­нанням - приречені. Хто по­винен контролювати пере­міщення неідентифікова-ної худоби й, відповідно, продукцію, отриману від таких тварин?

- Державний нагляд і кон­троль за дотриманням вимог нового закону у межах своїх повноважень здійснюють: орган державного управління, що виконує функції адмініст­рації ветеринарної медицини України, Міністерство внут­рішніх справ України, спец­іально уповноважені цент­ральні органи державної ви­конавчої влади у сфері охо­рони здоров'я та з питань аг­рарної політики і їх структурні підрозділи на місцях.

Іншими словами, якщо ве­теринарна служба не буде на­давати власникам дозволи на забій і переміщення худоби без ідентифікаційних доку­ментів та відповідної пере­вірки, міліціонери на дорогах унеможливлять перевезення неідентифікованих тварин, що нині трапляється масово, а Мінохорони здоров'я, в свою чергу, убезпечить кожен під­контрольний об'єкт (м'ясопе-реробне підприємство, бійню тощо) від навіть випадкового потрапляння незареєстрова-ної тварини, лише тоді ми з вами справді смакуватимемо виключно перевіреною, без­печною м'ясо-молочною про­дукцією.

  • Джерело: районна газета "Хотинські вісті"

Tеми