Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Герцаївський район

Новини

26.08.2020 10:32

Податківці підказують: вся необхідна інформація та електронні сервіси на офіційному порталі |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Буковинські податківці наголошують, що офіційний портал Територіальні органи ДПС у Чернівецькій містить всю необхідну публічну інформацію для дистанційних комунікацій. Інформація розміщена за посиланням:
Офіційний портал: https://cv.tax.gov.ua/
Контакти: https://cv.tax.gov.ua/kontakti/
Приймальня громадян: https://cv.tax.gov.ua/pryimalnia-gromadian/
Публічна інформація: https://cv.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/dostup-do-publichnoi-info/
Електронні форми документів: https://tax.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/
Новини: https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/
Зір: http://zir.tax.gov.ua/
Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua/
Бюджетні рахунки: https://cv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
Центри обслуговування платників: https://cv.tax.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/
Брошури та листівки: https://cv.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/412958.html
Запобігання проявам корупції: https://cv.tax.gov.ua/diialnist/zapobigannya-proyavam-koruptsii-/
Сервіс «Пульс» 0 800 501 007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів - за тарифами операторів мобільного зв’язку).
ДПС у Чернівецькій області у мережі Фейсбук : https://www.facebook.com/tax.chernivtsi/
Для людей з вадами зору: https://blind.tax.gov.ua/
Інформація на офіційному веб-сайті викладена українською і англійською мовами та містить інші корисні посилання.


25.08.2020 15:19

Податковий календар на 28 серпня – вчасно сплатіть податки! |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області звертають увагу платників на терміни сплати податків, зокрема:
П’ятниця, 28 серпня 2020. 
Останній день сплати: 
- ЄСВ гірничими підприємствами за липень;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки.25.08.2020 15:06

«Конституційні права та свободи людини і громадянина» |  Повідомлення Герцаївського бюро правової допомоги
В Україні, як і в більшості країн світу, поряд з іншими галузями права (цивільним, кримінальним, міжнародним, фінансовим, сімейним та ін.), існує конституційне право. Свою назву воно отримало від особливого юридичного документа – конституції, що в багатьох країнах називається ще «Основний закон». Однак конституційне право не зводиться лише до конституції, воно охоплює багато інших правових актів – законів, постанов парламенту й уряду, указів Президента, рішень Конституційного Суду тощо. Разом вони утворюють чинне конституційне право – внутрішньо узгоджену систему юридичних норм(особливих правил, які забезпечуються державним примусом). Вони регулюють певний вид суспільних відносин. На відміну від інших галузей права, що торкаються тільки певних аспектів або деяких, хоч і принципових, питань суспільного життя, конституційне право регулює, передусім, найбільш важливі, принципові суспільні відносини – відносини, що мають особливе значення для суспільства, держави, колективу, особи. Вони поширюються на всі сфери суспільного життя – економіку, політику, ідеологію, соціальні відносини.
Основні розділи Конституції визначають загальні засади функціонування української держави, основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, завдання та функції діяльності Верховної Ради України, Президента, Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади, засади здійснення правосуддя, територіальний устрій держави.
Конституція закріплює права людини - це права, нерозривно пов'язані з самим існуванням людини: право на життя, на свободу у всіх її проявах, право на повагу людської гідності, на опір пригнобленню.
Ці права невід'ємні, інакше кажучи, заборонено будь-яке посягання на ці права. Права людини можуть бути обмежені лише в тій мірі, в якій це необхідно для захисту прав іншої людини. Права людини невідчужувані. Права людини належать кожному індивіду, незалежно від належності до громадянства тієї або іншої країни, расової або національної приналежності. Кожна людина є носієм природних, породжених самою природою людини, прав.
Визнання і захист прав людини - головний обов'язок держави. Прийнявши Конституцію, Українська держава визнала і узяла під свій захист невід'ємні, невідчужувані права людини.
Права громадянина - це права члена державно-організованого громадянського суспільства. Під правами громадянина розуміють, перш за все, можливість брати участь в управлінні суспільними і державними справами: право на об'єднання в партії і громадські організації, право обирати і бути обраним до органів державної влади України. Право на соціальний захист також в основному належить громадянам України. Очевидно, що Українська держава в першу чергу повинна піклуватися про своїх громадян.
Всі права людини і громадянина рівноцінні і взаємопов'язані і тому однаковою мірою повинні захищатися державою. Неприпустиме нехтування одними правами під приводом реалізації інших прав. Всі права людини і права громадянина повинні захищатися державою. З цією метою в Україні створені певні державні інститути. Гарантом права і свобод людини і громадянина є Президент України. Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Принципи конституційного статусу особистості мають важливе значення, оскільки встановлюють комплекс керівних ідей, що становлять політико-правовий фундамент правового положення особистості. Всі інші інститути і норми, що визначають правове положення людини і громадянина, базуються на цих принципах.
Конституція закріплює наступні принципи:
людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека —найвища соціальна цінність (ст. 3);
вільний розвиток особистості (ст. 23);
не відчужуваність і непорушність прав і свобод людини (ст. 21);
необмеженість правового статусу людини і громадянина їх конституційним статусом (ст. 22);
недопущення звуження змісту і об'єму існуючих прав і свобод при ухваленні нових законів або внесення змін в що діють закони (ст. 22);
свобода і рівноправність людей (ст. 21);
рівність конституційних прав і свобод громадян і рівність громадян перед законом (ст. 24);
рівність прав чоловіків і жінок (ст. 24);
єдність права і обов'язків (ст. 24);
неможливість позбавлення громадянства і права змінити громадянство (ст. 25);
неможливість видворення громадянина України за межі України або видачі його Іншій державі (ст. 25);
рівність правового статусу іноземців і осіб без громадянства з правовим статусом громадян України за виключеннями, встановленими Конституцією, законами або міжнародними договорами України (ст. 26);
рівноправність подружжя в шлюбі (ст. 51);
рівноправність дітей незалежно від походження (ст. 52).
Конституція розмежовує поняття «права» і «свободи». Проте це в цілому рівнозначні, співпадаючі за об'ємом, поняття. Крім того, вважається, що термін «свобода» законодавець використовує у тому випадку, коли указує на максимальну свободу вибору варіанту поведінки особистості в тій або іншій сфері суспільного життя, а при вказівці на можливість користування конкретним благом застосовується термін «право» Система конституційних прав і свобод особистості охоплює всі сфери життя діяльності людей і відповідає міжнародним стандартам прав людини. З урахуванням міжнародно-правових стандартів права і свободи класифікуються на:
особисті права і свободи;
політичні права і свободи;
економічні права;
соціальні права;
екологічні права;
культурні права і свободи.
Конституція першорядне значення відводить особистим правам і свободам.
Особисті права і свободи - це права у сфері особистого життя і особистої безпеки, вони торкаються індивідуального, приватного життя людини. Конституція закріплює наступні особисті права і свободи людини:
право на життя (ст. 27);
право на свободу і особисту недоторканність, (ст. 29);
право на недоторканність житла(ст.30);
право на таємницю листування, телефонних переговорів, телеграфної і іншої кореспонденції (ст. 31);
право на невтручання в особисте життя (ст. 32);
право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно покидати територію України (ст. 33),
право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34);
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або іншим чином - по своєму вибору(ст.34);
право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35),
право направляти індивідуальне або колективне письмове звернення, або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до посадових І службових осіб цих органів(ст. 40).
Політичні права і свободи – це такі права і свободи, які громадяни реалізують в політичній сфері суспільного життя.
право на свободу об'єднання в політичні партії і громадські організації (ст. 36);
право на участь в професійних спілках (ст. 36),
право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському і місцевих референдумах, вільно обирати І бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 38),
право збиратися без зброї і проводити збори, мітинги і демонстрації (ст. 39).
Економічні права - це такі права, які люди реалізують в економічній сфері суспільного життя:
право володіти, користуватися і розпоряджатися приватною власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41);
право користування відповідно до закону об'єктами права державної і комунальної власності (ст. 41);
право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом (ст. 42).
Соціальні права - це такі права, реалізація яких пов'язана із задоволенням найважливіших соціальних потреб людей:
право на працю (ст. 43);
право на страйк (ст. 44);
право на відпочинок (ст. 45);
право на житло (ст. 47);
право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім?ї (ст. 48);
право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування (ст. 49).
Крім того, для громадян України встановлене право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття за незалежними від них обставинами, а також в старості і в інших випадках, передбачених законом (ст. 46).
Екологічні права - це нова, раніше не закріплювана на конституційному рівні група прав людини, яка забезпечує потреби в безпечному навколишньому середовищі (ст. 50):
право на безпечне для життя і здоров'я оточуюче середовище і на відшкодування заподіяного порушенням цього права шкоди;
право вільного доступу до інформації про стан навколишнього середовища, про якість харчових продуктів І предметів побуту, а також право на її розповсюдження.
Культурні права і свободи - це права і свободи людини у сфері культури:
право на освіту (ст. 53);
свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54);
право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст, 54).
Конституція також формулює юридичні гаранти прав і свобод людини і громадянина:
право на захист прав І свобод людини судом (ст. 55);
право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55);право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ст. 55);
право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ або відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (ст. 55);
право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55);
право на відшкодування за рахунок держави або органів місцевого самоврядування матеріального і морального збитку, заподіяного незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56);
право знати свої права і обов'язки (ст. 57);
заборона зворотної дії законів і інших нормативно-правових актів, крім випадків, коли вони пом'якшують або відміняють відповідальність особи (ст. 58);
право на правову допомогу (ст. 59);
право не виконувати явно злочинні розпорядження або накази(ст. 60);
ніхто не може двічі притягатись до юридичної відповідальності одного вигляду за одне і те ж правопорушення (ст. 61);
особа вважається невинною в здійсненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена звинувачувальним вироком суду (презумпція невинності) (ст. 62);
ніхто не зобов'язаний доводити свою невинність в здійсненні злочину (ст. 62);
звинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62);
право не давати свідчення або пояснення відносно себе, членів сім'ї або близьких родичів (ст. 63);
підозрюваний, звинувачений або підсудний має право на захист(ст. 63).
Конституція не лише містить досить широкий і демократичний перелік прав і свобод людини і громадянина, але закріплює гарантії їх реалізації і захисту. Вказані гарантії - це відповідні умови і способи, сприяючі реалізації кожною людиною і громадянином прав, свобод і обов'язків, закріплених Конституцією України. Вони диференціюються на особисті, політичні, економічні, ідеологічні і юридичні.
Особисті гарантії - це власні можливості людини і громадянина щодо захисту своїх прав, свобод, законних інтересів і обов'язків. До них відносяться:
1.право на захист передбачених законом можливостей людини і громадянина в суді, у Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в міжнародних судах або відповідних міжнародних організаціях;
2.право на відшкодування матеріальних і моральних збитків, заподіяних державними органами, органами місцевого самоврядування і їх посадовцями;
3.право знати свої права і обов'язки;
4.право на правову допомогу;
5.право не виконувати явно злочинні накази;
6.право на індивідуальну юридичну відповідальність;
7.право відповідати лише за діяння, вчинені в часі і просторі дії нормативно-правового акту;
8.право не нести відповідальності за відмову свідчити або давати пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коло яких визначений законом;
9.право осудженого користуватися всіма правами людини і громадянина за винятком обмежень, визначених законом і встановлених вироком суду.
Під політичними гарантіями розуміють:
1)політичний плюралізм і свободу політичної діяльності, не заборонену законодавством і передбачену ст. 15 Конституції України;
2)реальне визнання народу єдиним джерелом влади і здійснення державної влади за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову відповідно до статей 5 і 6 Конституції України;
3)обмеження діяльності ультрарадикальних політичних організацій (ст. 37) і т.д.
Основними економічними гарантіями є:
1.конституційні положення про рівність всіх форм власності і їх захист державою (ст. 13);
2.справедливість і неупередженість розподілу суспільного багатства (ст. 95);
3.гарантування приватної власності (ст. 41).
До ідеологічних гарантій відносяться:
1)ідеологічне різноманіття суспільного життя, відсутність державної (обов'язкової) ідеології і цензури (ст. 15);
2)забезпечення вільного розвитку мов (ст. 10);
3)сприяння консолідації і розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11).
При недотриманні прав людини та громадянина, кожен має право на захист. Одним із способів захисту є судовий захист, тобто право людини на звернення до суду за відновленням своїх прав та інтересів.
За юридичною консультацією та захистом своїх порушених прав можете звернутися до відділу «Герцаївське бюро правової допомоги», яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 14-А, м. Герца, телефон: (03740) 2-10-46.
Більше інформації за номером 0 800 213103(єдиний контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
20.08.2020 11:39

ДПС Буковини: Податковий календар! Вчасно сплатіть податки! |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Пʼятниця, 28 серпня 2020. 
Останній день сплати: 
- ЄСВ гірничими підприємствами за липень;
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;
- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки.
Понеділок, 31 серпня 2020. 
Останній день сплати: 
- авансового внеску з туристичного збору за серпень платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця;
- плати за землю за липень;
- податку на додану вартість за липень;
- акцизного податку за липень;
Рентної плати за:
- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.20.08.2020 11:38

Плата за землю: буковинці сплатили до казни понад 187,5 млн грн |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Місцеві бюджети Буковини за сім місяців 2020 року отримали понад 187,5 млн. гривень плати за землю – інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.
Відтак, 134,5 млн. грн. земельного податку - внесок до казни юридичними особами.  Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши за землю більше 51 млн. грн..
Зі свого боку податківці зазначають, плата за землю - це місцевий податок, що входить до складу податку на майно та включає в себе два види обов’язкових платежів – земельний податок та орендну плату. Перший повинні сплачувати власники землі та землекористувачі, другий – орендарі земельних ділянок, як фізичні, так і юридичні особи.
Також акцентують, буковинцям слід пам’ятати, кінцевий термін сплати податку за 2019 рік землевласниками та землекористувачами – 28 серпня 2020 року. 
Та підкреслюють, податок необхідно сплатити в законодавчо встановлені терміни, адже порушення термінів сплати спричиняє застосування штрафних санкцій та нарахування пені. Так, при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; при затримці понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.19.08.2020 14:37

Податковий календар – вчасно сплатіть податки! |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області просять платників звернути увагу на дотримання умов сплати податків, зокрема:
Середа, 19 серпня 2020. 
Останній день сплати: 
- податку на прибуток підприємства за II квартал;
Частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал;
- податку на додану вартість за II квартал (останній платіж для платників ПДВ, що застосовували квартальний звітний період);
- екологічного податку за II квартал;
- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за II квартал 2020 року;
- рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за II квартал;
- рентної плати за спеціальне використання води за II квартал;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за II квартал;
- збору за місця для паркування транспортних засобів за II квартал;
- туристичного збору за II квартал;
- єдиного податку із сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в II кварталі 2020 року, платниками єдиного податку першої та другої груп;
- єдиного податку за II квартал платниками – юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи.
Четвер, 20 серпня 2020. 
Останній день подання: 
- податкової декларації з ПДВ за липень;
- декларації акцизного податку за липень;
- звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за липень.
Податкової декларації рентної плати за липень з розрахунком:
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень у разі неподання податкової декларації на 2020 рік
Останній день сплати: 
- авансового внеску з єдиного податку за серпень 2020 року платниками єдиного податку першої та другої груп;
- ЄСВ роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств).
19.08.2020 14:36

Функціонування ЦОП: буковинські податківці надали платникам 50,8 тисяч адміністративних послуг |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
За сім місяців 2020 року працівники податкової служби Чернівецької області надали 50879 адміністративних послуг. У відомстві деталізують, більшість з них представники бізнесу та громадяни отримали у Центрах обслуговування платників – понад 47,1 тис, в електронній формі платникам надано понад 3,7 тис. сервісних послуг.
Найчастіше платники звертались до податківців з метою отримання відомостей з державного реєстру фізичних осіб про суми і джерела виплачених доходів, а також за реєстраційним номером облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Крім того, популярністю користувалася послуга з внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта. З початку 2020 року податківці надали 24,4 тис таких послуг.
Серед решти найбільш запитуваних сервісних послуг можна виділити наступні:
реєстрація реєстратора розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок – 4,8 тис. послуг; 4,6 тис. платників отримали витяг з реєстру платників єдиного податку; довідки про отримані доходи отримали 1323 буковинця.
Втім, у податковій службі області наголошують, здоров’я та безпека платників – головний пріоритет ДПС як соціально-відповідального державного органу. Відтак, задля попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій наполегливо рекомендуємо платникам утриматися від відвідування центрів обслуговування без нагальної потреби. Особливо якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися до ЦОП, можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).
Буковинцям слід знати, скориставшись Електронним кабінетом, платники зможуть подати звітність або отримати інформацію не відвідуючи податкові ограни (електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/; електронна звітність https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/.)
Нагадуємо, що робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. У разі, якщо у вас відсутній електронний цифровий підпис, звертаємо увагу, на можливість отримання його онлайн, зокрема через Приват24.
Також для отримання електронного ключа платники можуть звернутись у підрозділ Кваліфікованого надавача ЕДП Інформаційно-довідкового департаменту ДПС при Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.
Однак, слід врахувати наразі в карантинних умовах пункт працює за попереднім записом. Телефон для запису: (0372)51-43-79. Адреса:  м.


18.08.2020 11:38

На Буковині порушники акцизного законодавства сплатять 3,9 мільйони гривень |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
В рамках виконання заходів щодо зменшення тіньового обігу підакцизних товарів, працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Чернівецькій області проведено 113 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. В тому числі, з початку поточного року проведено 22 фактичні перевірки суб’єктів. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області.
Всього за результатами проведених перевірок та інших заходів застосовано фінансових і штрафних санкцій на загальну суму 3,9 млн. грн., з них фінансових санкцій за порушення вимог Закону України від 19.12.1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» – 2,3 млн. грн., 0,2 млн. грн. за порушення ведення касових операцій та 1,4 млн. грн. за порушення ст. 1281 ПКУ (відсутність на АЗС витратомірів пального).
Найбільш типовими порушеннями ЗУ №481 та ПКУ, які були встановлені під час контрольно – перевірочних заходів є:
- порушення ст. 1281 ПКУ (відсутність на АЗС витратомірів пального).– 10 випадків на суму 1,4 млн. грн.;
- роздрібна торгівля пальним через РРО не зазначений у ліцензії – 3 випадки на суму 0,9 млн. грн.;
- роздрібна торгівля пальним без наявності відповідної ліцензії – 2 випадки на суму 0,5 млн. грн.;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами за цінами, вищими за встановлені максимальні роздрібні ціни – 19 випадків на суму 0,2 млн. грн.;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності відповідних ліцензій – 14 випадків на суму 0,2 млн. грн.;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін – 15 випадків на суму 0,2 млн. грн.;
- зберігання, транспортування, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка та/або з підробленими марками акцизного податку – 10 випадків на суму 0,2 млн. грн.


18.08.2020 11:37

Шановні буковинці, будьте сумлінними платниками - вимагайте чек! |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Буковинські роботодавці та підприємці заборгували бюджету 258,8 млн. ЄСВ
Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. Загальна кількість боржників понад 14,5 тисяч осіб, з них 742 юридичні та 13,8 тисяч- ФОП.
За словами податківців наявність чи відсутність податкового боргу буковинці можуть перевірити в Електронному кабінеті. Вхід до кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua через офіційний вебпортал ДПС.
Також, кожен буковинець можна самостійно переглянути інформацію «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» на офіційному порталі Державна податкова служба України у розділі «Переліки». Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html , або телефонуйте до відділу по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Чернівецькій області 0372(545635).
Боржникам необхідно пам’ятати, що у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 У податковому відомстві застерігають, що одним із джерел погашення боргів перед державою є особисте майно приватного підприємця, а отже - допущення заборгованості зі сплати ЄСВ ставить під загрозу добробут вашої родини. Крім того, до боржників-підприємців та посадових осіб підприємств боржників вживаються заходи, з метою погашення заборгованості з ЄСВ, шляхом передачі вимог із сумами заборгованості для виконання до органів виконавчої служби. Крім того, вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.
Довідка:
З 01.01.2020 року розмір мінімальної зарплати становить 4723 гривень. Відтак, мінімальний розмір єдиного внеску на місяць становить 1039,06 грн (22% від мінімальної зарплати), відповідно квартальна сума складає 3117,18 гривень.
Актуальні публікації з даної тематики:
https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/402292.html
https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/401492.html


17.08.2020 11:44

Відділ «Герцаївське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги консультує - як отримати податкову знижку на навчання. |  Повідомлення Герцаївського бюро правової допомоги
Що таке податкова знижка на навчання?
Податкова знижка – це сума, на яку дозволяється зменшити розмір сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з оплатою нею послуг навчання.
Раніше до переліку витрат, на які поширюється податкова знижка, входила оплата послуг навчання виключно в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. З 2018 року податкову знижку можна отримати також на оплату навчання дитини в закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти. Це  саме стосується й аспірантів.
Хто має право на отримання податкової знижки на навчання?
Відповідно до ст.166 п.166.3 ПКУ подати декларацію з метою отримання податкової знижки мають право громадяни, які понесли витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення.
Тобто, право на отримання податкової знижки мають платник податку та/або члени сім’ї першого ступеня спорідненості (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені).
Якщо за навчання студента сплатили особи, які не є членами його сім’ї першого ступеня споріднення (дід, баба та інші особи), вони не мають права на податкову знижку.
Які умови отримання податкової знижки на навчання?
Особа, що хоче отримати виплату повинна відповідати наступним критеріям:
мати громадянство України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
не бути приватним підприємцем;
розмір річної заробітної плати повинен бути вище суми податкової знижки (враховується заробітна плата із вирахуваннями ЄСВ, обов’язкових страхових Накопичувального фонду та до недержавного пенсійного фонду);
оформити знижку необхідно до кінця податкового року, наступного за звітним. Наприклад, у 2020 році податкова знижка буде враховувати витрати понесені на навчання в 2019 році.
Як отримати податкову знижку на навчання?
Для того, щоб скористатися податковою знижкою на навчання, Вам потрібно:
оплатити навчання та зберегти квитанцію про оплату;
отримати від роботодавця довідку про доходи;
до 31 грудня поточного року заповнити податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік;
подати документи на отримання податкової знижки в органи Державної фіскальної служби за місцем реєстрації та отримати податкову знижку.
Які документи необхідні?
Щоб повернути гроші за навчання,  потрібно надати такий  пакет документів:
копія паспорта;
копія ідентифікаційного номеру;
довідка про доходи за формою №3;
копія договору із закладом освіти;
копія квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату навчання;
оригінали документів, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
податкова декларацію про майновий стан і доходи;
заява, у якій зазначено реквізити рахунку для перерахування відшкодування.
Важливо!
Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку Ви укладаєте із закладом освіти.
В ній має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, сума оплати та термін надання послуги.

Якщо виникли питання, за юридичною консультацією можете звернутися до відділу «Герцаївське бюро правової допомоги», яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 14-А, м. Герца, телефон: (03740) 2-10-46.
Більше інформації за номером 0 800 213103(єдиний контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).07.08.2020 11:02

Оподаткування заробітної плати студентів під час канікул |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області повідомляють студентам про особливості оподаткування доходів, отриманих під час канікул від роботодавців.
Трудова діяльність здійснюється за трудовим та за цивільно-правовим договорами. Відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, які передбачено законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роботодавець повинен подати до територіальних органів Державної податкової служби, за місцем обліку його, як платника єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), повідомлення про прийняття такого працівника на роботу.
Заробітна плата, відпустки працівникам, що здійснюють діяльність за трудовим договором, а також виплати, нараховані відповідно до умов такого договору, оподатковуються у загальному порядку:
- єдиним внеском за ставкою 22 відс.; податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс.;  військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.
До доходу таких громадян, якщо не перевищується законодавчо встановлена межа (п.п.169.4.1 ст.169 Податкового кодексу України), застосовується податкова соціальна пільга, за умови своєчасного подання заяви на її використання.
Згідно з ст.626 Цивільного кодексу України цивільно-правовий договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Найпоширенішими є договори на виконання робіт (договори підряду) та на надання послуг. За цивільно-правовим договором підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу. Якщо з громадянином укладається договір цивільно-правового характеру, то повідомлення до органу ДПС про прийняття працівника на роботу не надається і запис про виконання роботи у трудовій книжці не зазначається.
Сума доходу, одержаного платником податку за цивільно-правовим договором, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.
Крім того, відповідно до п.п.166.3.3 ст.166 Податкового кодексу України студенти можуть скористатися правом на податкову знижку та повернути частину коштів, сплачених за навчання у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах, у разі, якщо вони або члени їх сімей І ступеня споріднення, що сплачують за навчання, працювали легально та отримували дохід у вигляді заробітної плати.07.08.2020 11:00

За сім місяців цього року на потреби армії буковинці сплатили понад 127,0 млн. грн. військового податку |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. Порівняно з надходженнями аналогічного періоду 2019 року відмічено ріст на 4,6 млн. грн. Лишень у липні 2020 року сплачено майже 17,3 млн. грн.
Податківці нагадують, що військовий збір в Україні справляється 6 років. ( з 3 серпня 2014 року). Його ставка складає 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування. Платниками патріотичного збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і іноземні доходи, нерезиденти з доходами, отриманими в Україні, а також податкові агенти. А базою оподаткування є легально виплачені доходи.


06.08.2020 14:54

Новації 466: змінено порядок формування витрат для підприємців на загальній системі оподаткування |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, що 23.05.2020 набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», яким уточнено перелік витрат для фізичних осіб – підприємців в частині витрат на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, витрат на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів.
Згідно статті 177.4 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
 витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;
витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);
обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством;
 суми податків, зборів, пов'язаних з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи - підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об'єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою - підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов'язаних з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця;
 інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.
Не включаються до складу витрат підприємця:
витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою - підприємцем;
витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим - десятим підпункту 177.4.6 цього пункту;
документально не підтверджені витрати.
Зазначені у цій статті підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів; витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).
Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:проведення поточного ремонту; ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).
Не підлягають амортизації такі основні засоби: земельні ділянки; об'єкти житлової нерухомості; легкові автомобілі.
 Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом.
 
06.08.2020 14:49

Податковий борг до 1020 гривень сплачується самостійно без вручення вимоги |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, що податкова вимога боржнику не надсилається, якщо сума податкового боргу менша, аніж 1020 гривень. Проте штрафні санкції у випадку виникнення такої заборгованості будуть застосовані.
Дізнатися про наявність чи відсутність заборгованості платник може в Електронному кабінеті у розділі “Стан розрахунків з бюджетом” або ж на сайті Територіальних органів ДПС у Чернівецькій області у розділі “Дізнайся більше про свого бізнес партнера”.
Вчасна поінформованість про стан розрахунків допоможе уникнути нарахування штрафних санкцій. Згідно зі статтею 126 Податкового Кодексу України, якщо платник податків не сплатив суму зобов’язання до 30 календарних днів включно, з моменту наступного за останнім днем строку сплати, то застосовується штраф у розмірі 10% погашеної суми боргу. Якщо сплата заборгованості відбулася після 30 календарних днів, тоді доведеться сплатити додатково 20% боргу. Якщо ж фізичні особи-підприємці I-II груп допустили заборгованість зі сплати єдиного податку, у такому разі доведеться сплати 50% ставки ЄП незалежно від днів затримки. Окрім того, доведеться сплатити пеню за кожен день протермінування сплати (ст.129 ПКУ).
Нагадаємо, податкову вимогу платнику надсилають тільки у випадку несплати ним узгодженої суми грошового зобов’язання у встановлені строки, якщо сума податкового боргу перевищує 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн).
Таку вимогу надсилають не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання. Якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, однак не була погашена в повному обсязі, податкову вимогу платнику додатково не надсилають.
Разом з тим, необхідно враховувати , що у разі перевищення податкового боргу понад 1020 гривень здійснюється анулювання реєстрації єдиного податку.


06.08.2020 14:47

Сплата податків: майже 3 мільярди гривень перерахували в бюджет буковинські платники |  Повідомлення Головного управління ДФС у Чернівецькій області
За сім місяців 2020 року платники області до Зведеного бюджету сплатили 2 мільярди 994,3 млн. грн. податкових платежів, що  на 130,1 млн. грн., або на 4,5 відсотки перевищує надходження 2019 року – інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. Тільки у липні 2020 року, незважаючи на карантинні податкові пільги, надходження склали 443,3 млн. грн. (+32,8 млн. грн.).
За словами начальника податкової служби краю Віталія Шпака  – ключові завдання з платежів до бюджетів усіх рівнів виконано за всіма напрямками.
Із вказаних надходжень на загальнодержавні потреби – до державного бюджету спрямовано 1201,2  млн. грн. податкових платежів. В свою чергу, на потреби місцевих громад  області, надійшло 1793,1 млн. грн. від загальних платежів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження до державного бюджету зросли на 387,3 млн. грн., а до бюджетів місцевих громад 42,9 млн. грн.
 Загалом, основними джерелами поповнення державної казни у січні – липні 2020 року були: податок на додану вартість, якого сплачено 488,6 млн. грн., податок на доходи фізичних осіб – 412,8 млн. грн.,  податок на прибуток – 123,3 млн. грн., та військовий збір – 127,0 млн. грн..
Щодо сплати податків до місцевих бюджетів, то левова частка - 66,6 відсотків надходжень бюджетів місцевих громад, складає податок на доходи фізичних осіб – 1793,1 млн. грн. Також, місцеві бюджети від суб’єктів малого підприємництва «спрощенців» отримали понад 264,5 млн. грн. єдиного податку. Землевласники та землекористувачі забезпечили місцевим бюджетам практично 187,6 млн. грн., продавці підакцизних товарів акумулювали – 59,3 млн. грн. акцизного податку з роздрібного продажу.


Tеми